جنایت پیشەگی، وحشت آفرینی و سرکوب سیاست همیشگی زمامداران جمهوری اسلامی ایران

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

ما از درخواست سازمانهای سیاسی کردستان برای اعتصاب عمومی مردم کردستان بە عنوان یک حرکت مدنی و مسالمت آمیز حمایت می نماییم .

خاکسپاری پيکر مهسا (ژینا) امینی در سقز

جنایت پیشەگی، وحشت آفرینی و سرکوب سیاست همیشگی زمامداران جمهوری اسلامی ایران

آدمکشی و جنایت بر علیە فرد بیگناە و جـمع مظلوم با روح و روان و رویە گردانندگان جمهوری اسلامی ایران سازگاری تمام و همنوایی کامل دارد . از ابتدای روی کار آمدن رژیم، سیاست حذف مخالفین و سرکوب معترضین در دستور کار و از ابزار سیستم اطلاعاتی و قضائی بە شمارآمدە است و بدون چون و چرا تا انتها ادامە خواهد داشت .
قتل مهسا امینی مشهور بە ژینا را باید در راستای این سیاست ضد بشری ارزیابی کرد کە از ولی فقیه و مقامات بالا جاری می شود و بە وسیلە مقامات و مامورین وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی اجرا می شود .

دختر جوان کرد از مواخذە مامورین دولتی سراسیمە و برافروختەو از برداشت آنها در خصوص بدحجابی برآشفتە می شود زیرا ‌حجاب تحمیلی رایج در میان زنان ایران را رعایت می کردەاست . نیروهای انتظامی خودسرانە و حتی بر خلاف موازین و مقررات رژیم جمهوری اسلامی با ایراد ضربات کشندە بە او حملەور می شوند . شدت خشونت چنان و چندان بودەاست کە دختر جوان معصوم از پای در می آید و در حالت بیهوشی بە بیمارستان منتقل میگردد .

رفتار خشونت بار مامورین دولتی عمل مجرمانەای است کە بە قتل انجامیدە است، آنها با نیت مجرمانە و قصد و ارادە سلب حیات از دیگری بە ایراد ضربات کارساز مبادرت کردند، بە مغز او ضربە زدند تا هیچگونە امکان زندەماندن یک زن کرد معترض باقی نماندە باشد . انتخاب اگاهانە محل ورود ضربەهای مامورین نشان دهندە تعمد قاتل یاقاتلین می باشد و قتل عمد بە سهولت تحقق پیدا کردەاست و بە درستی مشمول مادە ٢٩٠ قانون مجازات جمهوری اسلامی قرار می گیرد. قاتل یا قاتلین، نیروهای انتظامی، فرماندهان، مسئولین و مامورین گشت ارشاد هستند کە بە دستور و با موافقت همیشگی مقامات بالاتر در هر حال و در مقابل هر معترض و مبارزی آمادە ایراد ضرب و جرح می باشند . اما کل سیستم قضائی و اجرائی مسئولیت همە قتلها و شکنجەهارا بە دوش می کشند : ولی فقیە شخض علی خامنەای، رئیس قوە قضائیە، رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و سپاە پاسداران در قتل و کشتار سهیم می باشند و روز و روزگاری باید در دادگاههای مردمی محاکمە شوند.

زنان مبارز ایران پیشاهنگان اعتراضات و مبارزات مردمی هستند . فشار و جنایات رژیم بر علیە این پیشروان راە آزادی شدت گرفتە است . هفتە گدشتە شاهد خودکشی یک زن کرد دیگر در زندان سنندج بودیم . خانم شلیر رسولی با معصومیت برای فرار از چنگ و تجاوز مامورین زندان و زندانبانان خود را از طبقە دوم بە بیرون پرتاب کرد و جان داد.
جمعیت کردهای مقیم فرانسە نفرت و انزجار عمیق خود را از قتل دختر ٢٢ سالە اهل شهر قهرمان سقز بوسیلە سیستم قضائی-اجرائی رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد و بە شدت آنرا محکوم می کند و بدینوسیلە مراتب تسلیت و همبستگی خود را برای خانوادە مهسا امینی (ژینا) و همە زنان مبارز ارسال میدارد.

ما از درخواست سازمانهای سیاسی کردستان برای اعتصاب عمومی مردم کردستان بە عنوان یک حرکت مدنی و مسالمت آمیز حمایت می نماییم .

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

پاریس، شانزدهم سپتامبر ٢٠٢٢