فرانسه – پاريس : فراخوان به راهپيمائی يکشنبه 9 اکتبر ساعت ١٥

فراخوان “هماهنگی نيروهای چپ و فمنيست” برای شرکت در راهپيمائی :

با شعار : زن، زندگی، آزادی

يکشنبه ٩ اکتبر ساعت ١٥ – تجمع :

Place des Fêtes, Paris 19

Métro : Lignes 11 et 7Bis

سپس حرکت به سوی ميدان “République”