همبستگی علیه اعدام: فراخوان تجمع در بروکسل (بلژيک) برای جمعه ٢٣ دسامبر ساعت ١٤

فراخوان تجمع در بروکسل (بلژيک)

در همبستگی علیه اعدام

جمعه ٢٣ دسامبر ساعت ١٤

مقابل ایستگاه مرکزی سانترال

Gare Brussel-Centraal /Bruxelles-Central