-

روز جهانی کارگر : گفتگوی آزاد مستوفی با خسرو اميری

آزاد مستوفی کوردکانال – برنامه دیالوگ موضوع برنامە: روز جهانی کارگر مهمان برنامە: خسرو امیری، عضو جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک لائیک ایران فدرال آقای خسروامیری کنشگر سیاسی کە تحصیلکردە جامعە شناسی و علوم سیاسی هستند و [ادامه]

-

انقلاب ژینا در سالی کە گذشت: گفتگوی آزاد مستوفی با ايراندخت انصاری

آخرین برنامە دیالوگ در سال ١٤٠١ ه.ش با حضور کنشگر سیاسی و فمینیست خانم ایراندختانصاری از پاریس بە فراز و فرودهای انقلاب ژینا و خواستەهای مردم می پردازد. تظاهرات خیابانی چە تاثیری بر ریزش نیروها [ادامه]

يادبود، تاريخی

تجزیەطلبان ایران از صفوی تا قاجاری و پهلوی و خامنەای

اگر بخواهم امتیازات اقتصادی سرسام آوری را کە حکومتهای مرکزی از صفویان تا خامنەای بە کشورهای خارجی در قبال کمک آنان بە ادامە سلطەشان، هدیە کردەاند بە رشتەی نگارش درآورم بدون شک خود “مثنوی هفتاد [ادامه]

-

انتخابات فرانسه : گفتگوی آزاد مستوفی با رضا اکرمی

گفتگوی آزاد مستوفی (ديالوگ) با رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس (فرانسه) در مورد انتخابات رياست جمهوری فرانسه مهمان برنامە ديالوگ مربوط بە انتخابات ریاست جمهوری در فرانسە، آقای رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس [ادامه]

-

ایران‌ در سالی که گذشت-مصاحبه آزاد مستوفی(ديالوگ) با ايراندخت انصاری

مروری کوتاه بر رویدادهای “ایران در سالی کە گذشت” بە ویژە کارنامە ایران در نقض حقوق بشر و ادامە ترورهای سیاسی در خارج توسط عوامل حکومت، ادامەی اعتراضهای مدنی در شهرهای مختلف، گسترش تظاهرات جنبشهای [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو : حقوق ملی در ائتلاف‌های احزاب اپوزیسیون ایران

١٦ آبان ١٣٩٧ – ۷ نوامبر ۲۰۱۸ حقوق ملی در ائتلاف‌های احزاب اپوزیسیون ایران : گفتگوی آزاد مستوفی با آقايان رئوف کعبی، حسين شريعتمداری، حافظ فاضلی، کمال کريمی  در این روزها بە خاطر تظاهرات و [ادامه]