ایران‌ در سالی که گذشت-مصاحبه آزاد مستوفی(ديالوگ) با ايراندخت انصاری

مروری کوتاه بر رویدادهای “ایران در سالی کە گذشت” بە ویژە کارنامە ایران در نقض حقوق بشر و ادامە ترورهای سیاسی در خارج توسط عوامل حکومت، ادامەی اعتراضهای مدنی در شهرهای مختلف، گسترش تظاهرات جنبشهای کارگری و معلمین….

گفتگوی آزاد مستوفی (برنامه ديالوگ) با فعال سیاسی مقیم پاریس سرکار خانم ایراندخت انصاری

در بخشی از این برنامە وقتی خانم انصاری از ترورها گفت ناخودآگاه نتوانستم جلوی احساسات خودم را بگیرم و یاد همرزم و همکار گرامی ام شهید موسی باباخانی باعث شد سر رشتەی کلام را از دست بدهم. یاد ایشان و همچنین دوست عزیزم شهید سعدی خالدی گرامی و روحشان شاد.
برنامە دیالوگ دوشنبەها از تلویزیون ماهوارەای کوردکانال پخش می شود.

https://t.me/dialogueazad