مطالب و اخبار گوناگون

به کدام سو میرویم؟

شاهدیم که تابوها شکسته میشود. عقب نشینی های ناگفته, پنهان و آشکار حاکمان در زمینه های اجتماعی آغاز میشود.زنجیره های همبستگی در میان طیفهای اجتماعی محکم تر میشود. کنش مردمی حرف اول را میزند. نظام [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند، نوبت کارگران است

ديدگاه بهروز سورن : دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند، نوبت کارگران است همانطور که انتظار میرفت و پیش بینی میشد, با پیوستن معلمان و فرهنگیان به جنبش سراسری, دانش آموزان نیز [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

فجایع پناهجویی و مهاجرت در سایه بحرانهای سیاسی و اقتصادی

بهروز سورن فجایع پناهجویی و مهاجرت در سایه بحرانهای سیاسی و اقتصادی کانون های مدافع پناهندگان و مهاجران زنگ خطر را بصدا درآورده اند. فاجعه ای همانند سایر کمپ های پناهندگی در یونان و اسپانیا [ادامه]