مطالب و اخبار گوناگون

ادامه بازداشت معلمان : نامه فدراسيون ملی آموزش فرانسه

درخواست فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی فرانسه از وزیر امور خارجه این کشور برای اقدام در توقف تعقیب فعالان سندیکایی و سیاسی در ایران آقای ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه،فدراسیون ملی آموزش، [ادامه]