معرفی کتاب : ممالك محروسه، مملكت عربستان و فرجام دولت-ملت در ايران

وقت آن شد تا ثابت كنم كه ايران هيچ گاه يك مملكت نبوده است بلكه يك نظام ادارى سياسى استبدادى نامتمركز داشته است و آزربايجان، كردستان، عربستان ، لرستان، گيلان و.. مملكت هايى بودند كه اگر از امپراتورى هاى حاكم جدا مى شدند يا در يك سيستم دموكراتيك نامتمركز جاى مى گرفتند، هر يك ملتى بودند و كشورى براى خود

يوسف عزيزی بنی طرف

نهال جديدى كاشتم در اين بهار.

“كتاب ممالك محروسه: مملكت عربستان و فرجام دولت-ملت در ايران”.

ناشر كتاب در باره آن چنين گفته است:

” یوسف عزیزی بنی طرف در این کتاب به مسئله دولت-ملت در ایران و مفهوم ممالک محروسه می پردازد. وی با بررسی اسناد تاریخی، به سوگیری تاریخ نگاران ایرانی نسبت به مردم عرب اشاره می کند و این اسناد رادر سیری تاریخی مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب، که در نوع خود تقریباً منحصر به فرد است، خلاء مباحث مربوط به امپریالیسم و ناسیونالیسم ایرانی را پر می کند و می تواند برای علاقمندان به این موضوع ها جالب باشد.”

یوسف عزیزی بنی طرف

ومن بنى طرف مى گويم:
“وقت آن شد كارى كه تاريخ پژوهانى چون كسروى، آدميت، مومنى و ديگران انجام نداده بودند يا سرسرى از آن گذشته بودند، انجام دهم. وقت آن شد تا ثابت كنم كه ايران هيچ گاه يك مملكت نبوده است بلكه يك نظام ادارى سياسى استبدادى نامتمركز داشته است و آزربايجان، كردستان، عربستان ، لرستان، گيلان و.. مملكت هايى بودند كه اگر از امپراتورى هاى حاكم جدا مى شدند يا در يك سيستم دموكراتيك نامتمركز جاى مى گرفتند، هر يك ملتى بودند و كشورى براى خود. نيز از دوره هاى استقلال اهواز و عربستان بعد از اسلام، تاريخ ناوابستگى و وابستگى كوتاه مدت حويزه به صفويان، وضع عربستان و ساير ممالك در دوران افشار و زند و قاجار سخن گفته ام؛ از گرهگاه زندگى مردم عرب، يعنى اشغال محمره و مملكت عربستان توسط محمد شاه قاجار در ١٨٤١م و معاهده ارزروم در ١٨٤٧ كه به استقلال اين مملكت پايان داد. عمده منابع من كتاب هاى تاريخ و سفرنامه هاى پارسى است. و در نهايت ديدگاه ام را در باره امپراتورى و دولت – ملت كنونى ايران و فرجام آن بيان كرده ام.

براى خريد كتاب به سايت انتشارات كافه ٦٠ مراجعه كنيد👇

https://cafe60media.se/butik#!/products/iran-protected-kingdoms