همگامی با تلاش ها و فراخوانها برای اعتراض و گرامیداشت خیزش شهریور سال گذشته در شهرهای کردستان

اینک در آستانۀ سالروز قتل ژینا و آغاز جنبش انقلابی سراسری، و در حالی که تلاش های گسترده ای از جانب جوانان انقلابی در محلات شهرهای مختلف، نهادها و فعالین عرصەهای مختلف فعالیت اجتماعی جهت برپایی اعتراض و گرامی داشت خیزش شهریور سال گذشته در شهرهای کردستان علیه سیاستهای سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی در جریان است و فراخوانهایی نیز انتشار یافته است، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، همگام با این تلاش ها و فراخوانها، شما زنان و مردان مبارز کردستان را به مشارکت هرچه گسترده‌تر درمبارزات و اعتراضات متحدانه فرا می خواند.

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به مبارزه و اعتراضات سراسری در سالروز قتل ژینا

مردم مبارز و آزادیخواه کردستان!
زنان و مردان کارگر و زحمتکش!

یک سال از قتل حکومتی ژینا امینی توسط رژیم جمهوری اسلامی می‌گذرد. در طول یک سال گذشته شما مردم مبارز همگام و همدوش زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و تودەهای به جان آمده از رژیم جمهوری اسلامی در سراسر ایران، جسورانه و قاطعانه علیه جنایات و اقدامات سرکوبگرانۀ رژیم دست به اعتراض زده و به دفاع از حقوق انسانی خود برخاستەاید. شما در یک سال گذشته به رغم تفرقه افکنی های رژیم اسلامی صحنه های باشکوهی از اتحاد و همبستگی با جنبش انقلابی سراسری و در واقع رمز پیشروی و پیروزی را نشان دادید.

حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است فقر، گرسنگی، بی حقوقی و تبعیضات طبقاتی، جنسیتی و ملی را به مردم کردستان و سراسر ایران تحمیل کرده است؛ آزادی، امنیت و ابتدائی ترین حقوق انسانی را از شما سلب کرده است، خواست و مطالبات برحق شما را، با سرکوب و زندان و اعدام و شکنجه پاسخ داده است و برای بقای خود به جنایتهای فجیعی دست زده است.

اینک در آستانۀ سالروز قتل ژینا و آغاز جنبش انقلابی سراسری، و در حالی که تلاش های گسترده ای از جانب جوانان انقلابی در محلات شهرهای مختلف، نهادها و فعالین عرصەهای مختلف فعالیت اجتماعی جهت برپایی اعتراض و گرامی داشت خیزش شهریور سال گذشته در شهرهای کردستان علیه سیاستهای سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی در جریان است و فراخوانهایی نیز انتشار یافته است، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، همگام با این تلاش ها و فراخوانها، شما زنان و مردان مبارز کردستان را به مشارکت هرچه گسترده‌تر درمبارزات و اعتراضات متحدانه فرا می خواند.

در روز ۲۵ شهریور به جز مراکز پاسخگویی بە نیازهای اضطراری مردم، همه کارگاه و کارخانه ها، مدارس و دانشگاها، ادارات دولتی و بازار و مغازه ها را یکپارچه تعطیل کنید وبه اعتراضات دسته جمعی ‌و برحق مردم کردستان بپیوندید.

با اعتراضات خود در هرشکل ویا شیوه ای که مناسب میدانید یاد ژینا و کلیه جانباختگان جنبش انقلابی سراسری را گرامی بدارید؛

یکصدا و مصمم جنایت رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنید؛

به رژیم جمهوری اسلامی اعلام کنید که باید زندانیان سیاسی در کردستان و سراسر ایران را آزاد کند؛

اعلام کنید که تعقیب و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین سیاسی باید پایان یابد.

قاطعانه اعلام کنید که تعقیب و اذیت و آزار خانواده‌های جانباختگان جنبش سراسری باید بدون درنگ متوقف گردد.

مردم مبارز کردستان باحضوریکپارچه خود دراعتراضات روز ۲۵ شهریور درسالگرد قتل حکومتی ژینا یکبار دیگر اتحاد و همبستگی خود را با جنبش انقلابی و سراسری مردم ایران به نمایش بگذارید.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
١٦ شهریور ١٤٠٢