اساسنامه همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

اساسنامه ائتلاف سياسی “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”

١- نام : همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ایران

(مخفف : “همبستگی فراگير”)

سابقه موجوديت : “همبستگی فراگير” يک ائتلاف سياسی است که از به هم پيوستن دو ائتلاف سياسی “شورای دموکراسی‌خواهان ايران” (تاريخ اعلام موجوديت : ٢٧ ‌ آبانماه ١٣٩٦ – ١٨ نوامبر ٢٠١٧) و “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” (تاريخ اعلام موجوديت : ٤ اسفند ١٣٩٧ – ٢٣ فوریه ٢٠١٩) طی نشستی مشترک در روزهای ٧ و ٨ مرداد ١٤٠٢( ٢٩ و ٣٠ ژوئيه ٢٠٢٣) تشکيل شد.

اسامی احزاب و سازمانهای امضاکننده اوليه و سپس اعضائی که به مرور به اين ائتلاف اضافه می شوند و هرگونه تغييرات در اين مورد در پای اسناد پايه‌ای و رسمی “همبستگی فراگير” قيد می شوند.

٢– تعریف: “همبستگی فراگير”، از جریانها، سازمانها و احزابی با برنامه، ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت تشكيل شده است كه در راه تحقق “تفاهم نامه ١٥ ماده‌ای” امضا شده توسط آنان، همکاری و فعالیت مشترک در چهارچوب آن را می پذيرند.

٣- اصول همکاری:

٣-١- پذیرش اصول مندرج در “تفاهم نامه ١٥ ماده‌ای” در كليت آن و التزام به رعايت همه مفاد آن.

٣-٢- شرکت در فعالیت هاى “همبستگی فراگير” و پذیرش مسئولیت.

٣-٣- هر تغییری در مفاد مندرج در تفاهم نامه، تنها با اتفاق آرای اعضا “همبستگی فراگير” امکان پذير می‌باشد.

٣-٤- پذیرش اصول، اساسنامه و آئین نامه های “همبستگی فراگير”.

٣-٥- شرکت در تامین هزینه های مالی “همبستگی فراگير” بنابرتوافقات عمومی.

٣-٦- طرح و تبليغ موجوديت، اهداف و مواضع “همبستگی فراگير”، بازتاب و بازنشراطلاعيه‌ها و انتشارات “همبستگی فراگير” چه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود و چه طی مصاحبه‌ها و ديگر بيانات و اظهارات علنی و عمومی.

تبصره الف : منظور از عضو در این آئین نامه، جریانات سیاسی، سازمانها و احزاب متشکل در”همبستگی فراگير” هستند و نه افراد. چگونگی مشارکت و همکاری منفردين در فعاليتهای “همبستگی فراگير” می تواند در بخش ساختار و يا آئين‌نامه‌ های درونی ارگانها، طرح و گنجانده شود.

تبصره ب : هرعضو یک رای دارد.

تبصره ج : برای تصویب در تمامی موارد، حصول اتفاق آرا اعضا لازم است به جز مواردی که در اين اساسنامه با حد نصاب ديگری مشخص شده است و يا مواردی که شورای نمايندگان به اتفاق آرا مستثنی و برای آنها حد نصاب ديگری را تعيين کرده و يا می‌نمايد.

٤- همکاری “همبستگی فراگير” با سایر جریانات خارج از آن

برای همکاری‌های موردی و پايدار با جریان های سیاسی دیگر، هر بار در گروه کاری مربوطه و با اطلاع و توافق شورای نمايندگان، بحث و تصميم گيری خواهد شد. این همکاری ها نمی بايد با “تفاهم نامه ١٥ ماده‌ای” تناقض داشته باشد.

تبصره الف در مورد همکاری جداگانه اعضا “همبستگی فراگير” با ديگران : اصول و قاعده ای که می بایست ناظر بر مناسبات میان هم‌پیمانان در یک ائتلاف سیاسی باشد حکم می کند که اعضا ائتلاف، ضمن حفظ حق تصمیم گیری در سياستهای عمومی خود اما ائتلاف سیاسی «همبستگی فراگير» را از  گفتگو و مشارکت احتمالی در دیگر اتحادها و یا همکاری در اقدامات سیاسی موردی، از قبل مطلع ساخته تا از مشاورت، همفکری و چه بسا همراهی ديگر اعضا برخوردار شوند.

٥- شرایط پذیرش عضو جدید در ” همبستگی فراگير”:

٥ – ١ – پذیرش “تفاهم نامه ١٥ ماده‌ای” در كليت آن و التزام به رعايت همه مفاد آن.

٥ – ٢ – پذیرش اصول، اساسنامه و آئین نامه های “همبستگی فراگير”.

٥ -٣-  بدون رای مخالف اعضا “همبستگی فراگير”.

تبصره الف : عضو مخالف، دلیل مخالفت خود را طی نشست شورای نمایندگان ارائه داده تا طی آن بحث و بررسی لازم با هدف دستيابی به تفاهم عمومی صورت گيرد.

٦- ساختار

تمامی فعاليتهای”همبستگی فراگير” در يک ساختار تشکيلاتی واحد سازماندهی و هدايت می شود. مجموعه‌ای از فعالين معرفی شده توسط جريانات “همبستگی فراگير”، اعضای ثابت اين تشکيلات به شمار می‌آيند.

تبصره الف : نيروهای تشکيل دهنده “همبستگی فراگير” موظف می باشند تعدادی از فعالان خود را برای مشارکت منظم و مداوم در فعاليتهای “همبستگی فراگير” و عضويت در گروههای کاری معرفی کرده و اختصاص دهند. حداقل و حداکثر اين تعداد در آئين‌نامه‌های مربوطه قيد خواهند شد.

٧ – ارگان ها:

٧ – ١ – “مجمع عمومی”

“مجمع عمومی” بالاترين وعاليترين ارگان تصميم‌‏‎گيری “همبستگی فراگير” به ويژه در عرصه بازبينی و بررسی سياستهای کلان، اصلاح و به روز نمودن اسناد پايه و از جمله “تفاهم نامه ١٥ ماده‌ای” می‌باشد که به درخواست و تحت مسئوليت نهاد اجرائی و توافق شورای نمايندگان و يا پيشنهاد مستقيم بيش از يک چهارم جريانات عضو، و هر بار با قيد موضوعات در دستور و تدارک کافی و از قبل برای آنان، با شرکت مستقيم و حضوری هيئتهای نمايندگان جريانات عضو برگزار می شود.

تبصره الف : تعداد حداقل يا حداکثراعضای هيئتهای نمايندگان احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده “همبستگی فراگير” برای شرکت در جلسات و نشستها هر بار توسط شورای نمايندگان تعيين خواهد شد.

تبصره ب : فاصله برگزاری دو “مجمع عمومی” يک سال می باشد.

٧-٢- شورای نمایندگان

“شورای نمايندگان” پس از “مجمع عمومی” عالی‌ترين و بالاترین ارگان “همبستگی فراگير” است که در فاصله دو “مجمع عمومی”، فعاليتهای “همبستگی فراگير” را با رعايت تمامی بندهای اساسنامه حاضر، هدايت می نمايد.

تبصره الف : شورای نمايندگان متشکل از حداکثر دو نماينده از هرکدام از جریانات عضو اما فقط با يک حق رای می باشد. محدوده و حوزه اختیارات هرنماينده از طرف حزب و سازمان متبوع خود تعیین می شود و هر زمان لازم باشد توسط آن می تواند تعویض شود.

٧-٣- شورای نمایندگان يك “آئین نامه درونی” براى تعيين قواعد كار خود تهیه می کند.

٧-٤- شورای نمایندگان، گروهای کاری مورد نیاز را تشکیل می دهد. تعداد، وظايف و چگونگی تعيين مسئول يا رابط هر گروه کاری و نيز انحلال آنها  در”آئین نامه درونی” شورای نمايندگان، تعريف می شود.

تبصره ب : شورای نمايندگان می تواند هدايت و هماهنگی امور جاری و اجرائی را به يک نهاد اجرائی بسپارد. تناوب زمانی، تعداد و ترکيب، و وظايف و اختيارات نهاد اجرائی هربار يا درآئين نامه شورای نمايندگان گنجانده می‌شود يا آئين نامه ويژه‌ای برای آن تهيه و تصويب می شود.

٧-٥- شورای نمایندگان جلسات خود را (حداقل يکبار در ماه) به آنصورت که در “آئین نامه درونی” قيد می کند برگزار کرده و گزارش این جلسات را در اختیار اعضا قرار می دهد.

٧-٦- وظایف شورای نمایندگان:

الف : تصویب تمامی موارد مربوط به فعالیت “همبستگی فراگير”.

ب : بررسی و تصمیم گیری در مورد تقاضای متقاضیان عضویت.

ج : بررسی و تصمیم گیری در مورد پروتکلهای همکاری با دیگر جریانها.

٨ – خاتمه ادامه همكارى:

٨ – ١- هر عضوی حق دارد به هر دلیلی به همکاری خود با “همبستگی فراگير” خاتمه دهد. در این صورت حداقل دو هفته قبل از عملی نمودن تصمیم خود، شورای نمایندگان را از آن مطلع می سازد.

٨ – ٢- در صورت نقض یکی از مفاد تفاهم نامه از جانب عضوی از “همبستگی فراگير”، شورای نمایندگان طی جلسه ای با آن عضو، گفتگو کرده و تذكر خواهد داد، در صورت تكرار، عضويت آن براى يكماه تعليق مى شود. چنانچه باز هم تكرار شد، خاتمه همكارى آن عضو در دستور كار شوراى نمايندگان قرار مى گيرد.

تبصره الف : با در خواست بيست در صد از اعضا و با ذكر موارد نقض مفاد “تفاهم نامه”، تقاضاى خاتمه ادامه همكارى يک عضو در دستور كار شورای نمايندگان قرار مى گيرد. برای تصويب آن، نياز به حداقل شصت درصد از آرا مى باشد.

٩- انحلال:

انحلال “همبستگی فراگير” با رای حداقل بیست در صد از اعضا‌ در دستور کار شورای نمایندگان قرار می گیرد و با رای حداقل شصت درصد ازاعضا اجرا می شود.

١٠ – این اساسنامه در تاریخ ٨ مرداد ١٤٠٢ – ٣٠ ژوئيه ٢٠٢٣ به تصویب “مجمع عمومی” رسید. هر تغییری در این آئین نامه، تنها با اتفاق آرای اعضا “همبستگی فراگير” امکان پذير می باشد.

*

گزارش: به هم پيوستن دو ائتلاف سياسی و ادامه فعاليت تحت عنوان همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

متن تفاهم‌نامه پانزده ماده‌ای ائتلاف سياسی همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران