ائتلاف جمهوری‌خواهان دمکرات، کلاب هاوس همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

پنجشنبه٢٣ فوريه ٢٠٢٣ – ٤ اسفندماه ١٤٠١

ساعت : ٢٠:٠٠ به وقت اروپای مرکزی – ٢٢:٣٠ به وقت ايران

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

پيوند مستقيم برنامه :

ائتلاف جمهوری‌خواهان دمکرات در کلاب هاوس همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

موضوع : ائتلاف جمهوری‌خواهان دمکرات

مهمانهای برنامه :

رضا کعبی : حزب کومه له کردستان ايران

يونس شاملی : حزب دمکرات آذربايجان

جليل شرهانی : حزب تضامن دمکراتيک اهواز

گردانندگان : سيمين صبری، ايراندخت انصاری، ناهيد جعفرپور