فصلنامه‌ی مُروا شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ انتشار یافت

موضوع این شماره: جمهوری و جمهوریخواهی در ایران

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد

صفحه آرایی و گرافیک: امید اقدمینشریه مُروا شماره ١٥ را در فرمات پی دی اف :