رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی

فوروم مباحثات نظری سیاسی*:

مهرداد وهابی : رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی

ویدئوی نخست که مشاهده میکنید ضبط تصویری سخنرانی مهرداد وهابی است با عنوان «رژیم انباشت تحت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی». مهرداد وهابی در ابتدا خاستگاه تئوریک و اهمیت مفهوم رژیم انباشت را توضیح داده و در ادامه به چیستی رژیم انباشت در ایران معاصر و بخصوص نقش کلیدی مفهوم انفال در فهم این رژیم میپردازد. این جلسه در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد.

ويدئو دوم بخش پرسش و پاسخ اين جلسه است.

*

آگهی اوليه :

مهرداد وهابی در فوروم مباحثات نظری سیاسی: رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی