مهرداد وهابی در فوروم مباحثات نظری سیاسی: رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی

چهار شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ – ۷ تا ۱۰ شب به وقت اروپای مرکزی

مهرداد وهابی: رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی

لینک برای ورود به اتاق در زوم (zoom) :
https://us02web.zoom.us/j/81389751446?pwd=UGxhRFhMZWs2dEZ4eXVtUWxEcFBDUT09