اعلام موجوديت ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

چهل سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، که در این مدت حاصلی جز جنایت، سرکوب، کشتار و اعدام، غارتگری و تشدید فقر روز افزون برای مردم نداشته است۔ درچنین شرایطى، شاهد اعتراضات توده‌های مردم برای رفع تبعیض، آزادی و عدالت اجتماعی، دراشکال مبارزات برابرى طلبانه ملیت‌های مختلف ایران، جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مدنى کارگران، زنان، دانشجویان، کشاورزان، فرھنگیان، حفظ محیط زیست، بیکاران و تھیدستان می‌باشیم.

تعمیق بحران‌های چندگانه درتار و پود جامعه از یکسو، و تشدید تنش و تخاصم در مناسبات  منطقه‌اى و بین‌المللى و تحریم‌های ناشی از آن از سوى دیگر، جمهوری اسلامی ایران را ناتوانتر از ھمیشه و درسراشیب فروپاشى  قرار داده است.

درچنین وضعیتى، ادامه حاکمیت این رژیم جز زیان و مصائب بیشترى برای مردم ندارد۔ از این رو همراهی و اشتراک مساعی همه نیروهای جمهوریخواه دموکرات برای پشتیبانی از مبارزات مردم در جھت مقابله با جمھورى اسلامى درایران ، بیش از هرزمان دیگری، ضرورى است.

با درک این واقعیت، ما احزاب و سازمان‌های امضاکننده تفاهم نامه ٢٥ آبان ١٣٩٧ – ١٦ نوامبر ٢٠١٨، همکاری رسمی خود را با نام زیر آغاز می‌کنیم :

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

بنا به تفاهم نامه مورد توافق، ما مشترکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام برخاسته از آراء مردم بر مبناى جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و فدرالیسمى که تأمین حقوق برابر ملی – دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران باشد، مبارزه می‌کنیم.

 ما از مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردمان ایران و جنبش‌های مدنی و اجتماعی جاری، قاطعانه حمایت می‌کنیم. ما مصمم هستیم با تاکید برمنافع و حقوق مردم کشورمان و پایان بخشیدن به ستم‌ها و تبعیضات موجود و تامین برابر حقوقی، ایران فدرال، آزاد، آباد، دموکراتیک، یکپارچه و متحد آینده را باهم بسازیم.

ما خواهان صلح ومخالف سیاست‌ھاى مداخله جویانه و جنگ افروزانە جمھوری اسلامی ایران در منطقه و جھان ھستیم۔

ایران آیندە، ضمن احترام متقابل و رعایت  حسن ھمجوارى، بە حق حاکمیت کشورھا احترام می‌گذارد۔  ما اعلام میداریم که جمھورى اسلامى ایران باید به مداخلات خود در امور کشورھاى ھمسایه و ماجراجویى‌ھایش در سطح منطقه پایان داده و بى‌قید وشرط، نیروھایش را از تمامى کشورھاى منطقه خارج نماید۔       

ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران“، از حمایت افکار عمومى جھان، نیروھاى مترقى و نھادھای بین‌المللی از مبارزات مردم برای استقرار دمکراسی در ایران استقبال می‌کند و مخالف دخالت دولت‌ھاى خارجی در امور داخلی ایران می‌باشد.

ما تشکیل “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” را گامی مفید و ضروری در جهت اتحاد گسترده نیروها و جریانات جمهوریخواه دموکرات ایران می‌دانیم و به همین دلیل نیز دست همکاری مان را به سوی همه نھادھا، سازمان‌ها، احزاب، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی دموکرات، آزادیخواه و مدافع حقوق بشر، دراز کرده و آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب فوق اعلام می‌کنیم.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

٤ اسفند ١٣٩٧ – ٢٣ فوریه ٢٠١٩

(احزاب و سازمان‌های تشکیل دهنده* : اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخوهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، کومه له زحمتکشان کردستان)


* توضيح : پس از پيوستن حزب سبزهای ايران و همچنين پس از وحدت مجدد هر دو بخش حزب دمکرات با هم و وحدت صفوف هر دو کومه‌له و تغييری در نام دو سازمان عضو، ليست اعضای ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” در اين تاريخ ( بهمن‌ماه ١٤٠١ – فوريه ٢٠٢٣)، به ترتيب حروف الفبا به قرار زيراست :

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران متشکل از :

١ – جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران فدرال

٢ – حزب تضامن دمکراتيک اهواز

٣ – حزب دمکرات آذربايجان

 ٤ – حزب دمکرات کردستان ايران

٥ – حزب سبزهای ايران

٦ – حزب کومه له کردستان ايران

٧ – حزب مردم بلوچستان

٨ – سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

٩ – شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران