گراميداشت ياد “بکتاش آبتين” در پاريس (فرانسه) / فراخوان

فراخوان برای حضور در مراسم گراميداشت زنده ياد “بکتاش آبتين”
زمان : يکشنبه 30 ژانويه 2022
ساعت : 15 تا 17
محل : پاريس، ميدان باستيل
(côté Port de l’Arsenal)

آفيش “انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران – پاريس” در قسمت پائين تر صفحه ملاحظه می شود
——–
حمايت “شورای دموکراتيک – پاريس (برای حمايت از جنبشهای مردمی در ايران)” از اين فراخوان :
شورای دموکراتیک- پاریس (برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران) از ابتکار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای محکوم کردن درگذشت مهندسی شدە و ازقبل برنامەریزی شدە زندەیاد بکتاش آبتین، شاعر و کارگردان ایرانی حمایت می کند و برای افشای این جنایت و کلیە عملکردهای جنایتکارانە رژیم جمهوری اسلامی ایران برعلیە مبارزان سیاسی، در گرد همآئی آنها کە در روز یکشنبە ٣٠ ژانویە ٢٠٢٢ بین ساعت ١٥تا ١٧ در میدان باستیل پاریس برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.
شورای دموکراتیک- پاریس (برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران)
پاریس، چهار شنبە ٢٦ ژانویە ٢٠٢٢

———-
آفيش “انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران – پاريس”