روایات دو جلدی جعفر یعقوبی، از شاهدان دادگاه نوری (سوئد)

جعفر يعقوبی از زندانيان سياسی (طرفدار فدائيان خلق – 16 آذر) يکی از شاهدان در دادگاه حميد نوری (سوئد) می باشد. او در سالهای قبل روايات خود را در دو جلد کتاب منتشر کرده است.

نسخه پی.دی.اف جلدِ نخست : راهِ پُرفرازونشیب

نسخه پی.دی.اف جلدِ دوّم : گُذر از توفان (سرکوب و کُشتارِ بزرگ)

مشخصات انتشارات کتاب :

مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی (خاطرات زندان)

نویسنده: جعفر یعقوبی

جلدِ نخست : راهِ پُرفرازونشیب

جلدِ دوّم : گُذر از توفان (سرکوب و کُشتارِ بزرگ)

چاپِ نخست به زبانِ فارسی، بهارِ ١٣٩٤ ( 2015 )

ناشر: چاپخانۀ باقر مرتضوی آلمان (کلن)

امور فنی: چاپخانۀ مرتضوی

تعداد:  ٥٠٠ نسخه

شابک :

همۀ حقوق محفوظ است

پخش: انتشاراتِ فروغ. کُلن، آلمان

Publication Foroug

Jahn Str.24

Köln 50676

Germany

Tel. 0049 221 923 57 07

www.forougbook.net

آدرسِ تماس با نویسنده :

yaghoobi.jafar@yahoo.com