سياست خارجی روسيه : مصاحبه “ديالوگ” با خانم “شکريا برادوست”

در بحبوحه بحران اوکراين، آقای آزاد مستوفی، روزنامه نگار در برنامه خود به نام “ديالوگ”، مصاحبه ای با خانم “شکريا برادوست”، پژوهشگر در “امنیت بین الملل در دانشگاه ویرجینیاتک واشنگتن” انجام داده است که ويدئوی آن در زير مطلب مشاهده می شود.

در این برنامە بە موضوعاتی چون : با توجە بە ضعفهای اقتصادی و سیاسی روسیەی پساشوروی، آیا این کشور میتواند یک قدرت بزرگ پراگماتیک فرصت محور باشد؟ مشکل روسیە با ناتو، جنگ روسیە با اوکراین و تاثیرات اقتصادی آن، بلاروس و ارمنستان و آذربایجان و سیاست خارجی روسیە، اروپا و ناتو و توانمندی سیاستهای بازدارندگی غرب در مقابل روسیە، کارت برندە ایران در دست روابط بین الملل روسیە و…، پرداخته شده است.

مصاحبه “ديالوگ” با خانم “شکريا برادوست” در مورد سياست خارجی روسيه