خوزستان : موج اعتراضات اجتماعی برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه

نتیجه مثبت دادخواهی در خراسان – جواب خواهی در خوزستان تشکل سراسری است

کانون مدافعان حقوق کارگر

موج اعتراضات اجتماعی برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه سراسر کشور را در نوردیده است، اعتراضات همانند جنگلی است که در آتش می سوزد و آتش نشان از هر طرف که بخواهد خاموش اش کند بر اثر وزش باد آتش به سمت دیگری می رود، جنگل سیاسی حاکمان در حال سوختن است اما امید زحمتکشان و بهایی که می پردازند این است که از این خاکستر ققنوسی در حال پر کشیدن است که جامعه را خواهد ساخت و این ققنوس به کمک تشکلهای سراسری مستقل نیازمند است، تا رشد کند و به بار خواهد نشست.

در چند روز گذشته شعار محرومان شهرهای خوزستان جواب خواهی از حاکمان است، مردمی که حتی حسرت داشتن نان بر آنها تحمیل شده است. مردمی که بر روی طلای سیاه نشسته اند ولی بهره‌ ای جز گرد و غبار و آلودگی هوا، بیکاری، فقر و گرسنگی نصیبشان نشده است. این اعتراضات با خواست بازنشستگان و کارکنان تمامی بخش های اقتصادی، خدماتی ، درمانی و آموزشی در سراسر کشور که هر روز در مقابل مجلس، فرمانداری ها، ادارت دولتی، بانک ها و هر کجا که امکان داشته باشد فریاد می زنند « داد بزن حق ات را فریاد بزن» گره خورده است و در حال یکی شدن است.

این وزش باد که تمامی ارکان سیاست اقتصاد ریاضتی را به آتش کشیده است محصول حاکمیت ۱۳ دوره حاکمانی است که بجای اینکه به مردم فکر کنند به ایدئولوژی و جیب پر کردن خود و جابجایی پول و سرمایه ملی از کشور بوده اند. 

جواب خواهی خوزستان در حال فراگیر شدن است و فردا حتما به دیگر نقاط کشور کشیده خواهد شد. شاید با قطع اینترنت بتوان برای مدتی از درج اخبار جلوگیری کرد ولی شکم گرسنه مردم را نمی شود قطع کرد و فریادش به این شیوه ها و آسانی قابل خاموش شدن نیست. 

دلیل اینکه کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ عبدالناصر همتی بسیار شفاف اعلام می کند که دولت سیزدهم با چاپ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پول، سلطان چاپ تاریخ است بخاطر صداقت بیان او نباید دانست، این بخش از حاکمیت که مدافع و اجرا کننده دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند  بیشتر از هر بخش دیگر حکومت نگران آینده سیاسی خودشان هستند. این بخش که دل در گرو سیاست های پشت پرده سردار سازندگی از دوران واترگیت تا به امروز می باشند بیشتر از ایدئولوگ های اقتصاد بنیاد اجرایی امام، مستضعفان، برکت، آستان قدس و هلدینگ های وابسته به سپاه می باشند و دانسته اعلام می کنند که این سیاست با بحران روبرو شده است و با صدای بلند اعلام می کنند« آشتی آشتی همه با هم در یک کشتی.»

تکلیف این کشتی به گل نشسته در اطلاعیه اول ماه مه تشکلات کارگری عنوان شده است که خواست تغییر بنیادی در چهار گوشه کشور را طبقه ای تعیین می کند که بیشترین هزینه را داده است. تغییر بنیادی خواست یک عده روشنفکر نیست ، خواست مردمی است که می گویند پایینی ها نمی توانند تحمل کنند و بالایی ها قدرت و هوش تغییر را ندارند و جامعه ای که یک چهارم جمعیت اش حاشیه نشین، نود درصد زنان بیکار،تنها یک چهارم نیروی کار جامعه دارای قرارداد دائم هستند و ارتش بیکاران جویای کار و چندین میلیون کودک کار که برای رسیدن به حق و حقوق انسانی چاره ای جز اعتراض ندارند و تنها راه دستیابی به اهداف و خواسته هایشان سازماندهی و تشکل یابی است. در همین راستا است که بحث تشکل سراسری که یک خواست حداقلی کارگران و حقوق بگیران است در یک ظرف عمومی جایگاه اش معلوم می شود. تشکل سراسری یعنی خواست حق آزادی، حق زندگی شرافتمندانه ، حق اعتراض و اعتصاب به عنوان ابزار دفاع از حق شان نتیجه مثبت دادخواهی در خراسان – جواب خواهی در خوزستان تشکل سراسری است

موج اعتراضات اجتماعی برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه سراسر کشور را در نوردیده است، اعتراضات همانند جنگلی است که در آتش می سوزد و آتش نشان از هر طرف که بخواهد خاموش اش کند بر اثر وزش باد آتش به سمت دیگری می رود، جنگل سیاسی حاکمان در حال سوختن است اما امید زحمتکشان و بهایی که می پردازند این است که از این خاکستر ققنوسی در حال پر کشیدن است که جامعه را خواهد ساخت و این ققنوس به کمک تشکلهای سراسری مستقل نیازمند است، تا رشد کند و به بار خواهد نشست.

در چند روز گذشته شعار محرومان شهرهای خوزستان جواب خواهی از حاکمان است، مردمی که حتی حسرت داشتن نان بر آنها تحمیل شده است. مردمی که بر روی طلای سیاه نشسته اند ولی بهره‌ ای جز گرد و غبار و آلودگی هوا، بیکاری، فقر و گرسنگی نصیبشان نشده است. این اعتراضات با خواست بازنشستگان و کارکنان تمامی بخش های اقتصادی، خدماتی ، درمانی و آموزشی در سراسر کشور که هر روز در مقابل مجلس، فرمانداری ها، ادارت دولتی، بانک ها و هر کجا که امکان داشته باشد فریاد می زنند « داد بزن حق ات را فریاد بزن» گره خورده است و در حال یکی شدن است.

این وزش باد که تمامی ارکان سیاست اقتصاد ریاضتی را به آتش کشیده است محصول حاکمیت ۱۳ دوره حاکمانی است که بجای اینکه به مردم فکر کنند به ایدئولوژی و جیب پر کردن خود و جابجایی پول و سرمایه ملی از کشور بوده اند. 

جواب خواهی خوزستان در حال فراگیر شدن است و فردا حتما به دیگر نقاط کشور کشیده خواهد شد. شاید با قطع اینترنت بتوان برای مدتی از درج اخبار جلوگیری کرد ولی شکم گرسنه مردم را نمی شود قطع کرد و فریادش به این شیوه ها و آسانی قابل خاموش شدن نیست. 

دلیل اینکه کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ عبدالناصر همتی بسیار شفاف اعلام می کند که دولت سیزدهم با چاپ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پول، سلطان چاپ تاریخ است بخاطر صداقت بیان او نباید دانست، این بخش از حاکمیت که مدافع و اجرا کننده دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند  بیشتر از هر بخش دیگر حکومت نگران آینده سیاسی خودشان هستند. این بخش که دل در گرو سیاست های پشت پرده سردار سازندگی از دوران واترگیت تا به امروز می باشند بیشتر از ایدئولوگ های اقتصاد بنیاد اجرایی امام، مستضعفان، برکت، آستان قدس و هلدینگ های وابسته به سپاه می باشند و دانسته اعلام می کنند که این سیاست با بحران روبرو شده است و با صدای بلند اعلام می کنند« آشتی آشتی همه با هم در یک کشتی.»

تکلیف این کشتی به گل نشسته در اطلاعیه اول ماه مه تشکلات کارگری عنوان شده است که خواست تغییر بنیادی در چهار گوشه کشور را طبقه ای تعیین می کند که بیشترین هزینه را داده است. تغییر بنیادی خواست یک عده روشنفکر نیست ، خواست مردمی است که می گویند پایینی ها نمی توانند تحمل کنند و بالایی ها قدرت و هوش تغییر را ندارند و جامعه ای که یک چهارم جمعیت اش حاشیه نشین، نود درصد زنان بیکار،تنها یک چهارم نیروی کار جامعه دارای قرارداد دائم هستند و ارتش بیکاران جویای کار و چندین میلیون کودک کار که برای رسیدن به حق و حقوق انسانی چاره ای جز اعتراض ندارند و تنها راه دستیابی به اهداف و خواسته هایشان سازماندهی و تشکل یابی است. در همین راستا است که بحث تشکل سراسری که یک خواست حداقلی کارگران و حقوق بگیران است در یک ظرف عمومی جایگاه اش معلوم می شود. تشکل سراسری یعنی خواست حق آزادی، حق زندگی شرافتمندانه ، حق اعتراض و اعتصاب به عنوان ابزار دفاع از حق شان، یعنی پایه ای ترین خواست کلیه آحاد جامعه که از مشروطیت تا به امروز خواست جامعه ایران است. پس خواست تشکل سراسری را به یک عرصه عمومی تبدیل کنیم. اعتراضات پیش رو مردم مستقل و خودآگاه و بدور از هر گونه دخالت قدرت اعم از سرمایه داری داخلی و سرمایه داری جهانی در حال جوشش و حرکت به جلو است.

پیش بسوی ساختن یک جامعه ی برابر، آزاد و عاری از هرگونه تبعیض 

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

کانون مدافعان حقوق کارگر