خطر جانی برای علیرضا ثقفی : فراخوان سایت گزارشگران

فراخوان سایت گزارشگران :

جان علیرضا ثقفی فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان در خطر است!

علیرضا ثقفی فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران ماههاست که در زندان مخوف کچویی بسر میبرد. او بلحاظ جسمی در وضعیت بسیار بد و در جدال با مرگ قرار دارد. علیرضا ثقفی در طی اینمدت بارها از حال رفته و در حین راه رفتن بزمین خورده است و تعادل خود را از دست داده است و یکی از این موارد با شکستگی دندان همراه بوده است.او از فشارخون بالا و جدی رنج میبرد.علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق‌ کارگر و فعال کارگری به همراه همسرش هاله صفرزاده، فعال حقوق زنان و معلمان جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در جریان برگزاری مراسم یادبود صمد شعبانی، شاعر و نویسنده در کرج بازداشت شد و برای تحمل حبس یکساله به زندان کچویی کرج منتقل شد. بی اعتنایی مسئولین زندان برای مداوای ثقفی او را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده است. این مبارز دیرین کارگران و زحمتکشان که همیشه یار و یاور پابرهنگان بی صدا بوده است و درد و رنج زندانهای دو نظام را سالها و بارها تجربه کرده است, امروز نیازمند همبستگی و پشتیبانی همه مدافعان حقوق انسانهاست. نگذاریم بی صدا بماند

جمهوری اسلامی بارها توسط بی اعتنایی به وضعیت جسمی زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و صنفی در زندانهای کشور دهها نفر از آنان را بکام مرگ کشانده است و مسئولیت قتل خاموش آنها را بگردن نگرفته است. بزندان کشیدن علی رضا ثقفی و هاله صفرزاده نیز با موج جدید فشارهای امنیتی بر مخالفان صنفی سیاسی و عقیدتی همراه بوده است.

ما امضا کنندگان این فراخوان ضمن ابراز تنفر از سیاستهای جمهوری اسلامی در برابر مخالفان خود و محکوم کردن سرکوب بی وقفه فعالان مدنی و سیاسی، خواهان لغو فوری حکم‌های صادر شده برای علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده که اخیرا بطور مشروط آزاد شده است و آزادی بی‌ قید‌وشرط همه‌ زندانیان سیاسی, صنفی و عقیدتی هستیم.

ما از تمامی مدافعان حقوق و کرامت انسانی میخواهیم که مراتب اعتراض خود را به منش ضد بشری حاکمان اسلامی در قبال زندانیان سیاسی و مدنی اعلام داشته و این سیاستها را محکوم نمایند

ما بدینوسیله اعلام میکنیم که مسئولیت جان علیرضا ثقفی به تمامی بر عهده مسئولین جمهوری اسلامی و زندانبانان و قوه قضائیه  آن است.

گزارشگران

24.08.2022

www.gozareshgar.com

آدرس برای ارسال پشتیبانی

info@gozareshgar.com

پيوند فراخوان همراه با لیست آغازین :

http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=45938&tx_ttnews%5bbackPid%5d=23&cHash=bf8958cfb384f624e5b49fe12b47138c