صدایشان باشیم: بیانیەی جمعی دربارە وضعیت وخیم زندانیان زن بویژه سعدا خدیرزادە و نوزاد دخترش

بیانیەی جمعی از کنشگران حوزەهای زنان و کودکان و فعالین سیاسی و مدنی

دربارە

وضعیت وخیم زندانیان زن بویژه سعدا خدیرزادە و نوزاد دخترش سولینا (آلا)


صدایشان باشیم!

همراە با رسانەایی شدن خبر هولناک اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە از زندانیان سیاسی کُرد در بند زنان زندان مرکزی ارومیە در مورخەی ٢٧ مرداد ا٤٠ا و متعاقب آن پخش قسمتهایی از اعترافات تلویزیونی همراە تکذیب خبر اقدام بە خودکشی ایشان از جانب خبرگزاری میزان، رسانەی رسمی قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی ایران و در ادامە برگزاری دادگاە نامبردە در تاریخ ٢ شهریور ١٤٠١ بصورت آنلاین و تهدید بەقتل ایشان از طرف شاکی و در پی این اتفاقات درز فایل صوتی در تاریخ ٥ شهریور ١٤٠١، این زندانی سیاسی کُرد ضمن اشاره به اقدام به خودکشی، اعلام می‌کند که تحت فشار روحی و روانی زیادی هست و چند بار دیگر نیز اقدام به خودکشی کردەاست. همچنین ایشان در این فایل صوتی اقرار میکنند کە فیلمی که اخیراً توسط سایت میزان، سایت رسمی قوه قضاییه از وی پخش شده مربوط بە چند روز قبل از اقدام به خودکشی وی بوده است.

این وقایع نگران کنندە، از جملە نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی، تعداد بیش از ظرفیت زنان در زندان، نقض حقوق زندانیان زن و تبعیض مضاعف بە زنان زندانی پیرامون، ضرورت توجه بیشتر جامعه به این قشر از زندانیان را آشکار میکند و بە ما یادآور میشود کە بیش از گذشتە می بایستی وضعیت زنان زندانی مورد توجە قرار گیرد. همچنین اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە در بند زنان زندان ارومیە دلیلی شد تا از طریق این بیانیە هشدار و نگرانی خود را نسبت بە وضعیت وخیم زندانیان زن بە طور عموم و سعدا خدیرزادە بطور خاص در زندانهای جمهوری اسلامی ایران را ابراز داریم.

شکنجەگاههایی بنام زندان

سعدا خديرزاده

سعدا خدیرزادە در حالی کە بیشترین دوران بارداری را در شرایطی غیرانسانی و تحت فشار و شکنجە در بازداشت موقت و بلاتکلیفی و تحت بازجویی گذارندەبود، پس از طی مراحل بازجویی و با وجود وضعیت وخامت بار وضعیت بهداشتی و عدم رسیدگی پزشکی و تراکم بالای جمعیت در زندان ارومیە، این مادر زندانی کە نیازمند مراقبتهای ویژە درمانی بود، در بند زنان این زندان نگەداشتە شدەاست.

با توجە بە اظهارات صوتی سعدا خدیرزادە، مادر زندانی،جهت تحت فشار قرار دادن همسرش از سوی نهادهای امنیتی بە “گروگان” گرفتە شدەاست و درخواست مینماید کە “صدای من باشید، کسی را ندارم کارهایم را پیگیری کند.”. ایشان برای شنیدە شدن صدایش و اعتراض بە بازداشت غیرقانونی-اش و عدم رسیدگی بە خواستەهایش در اردیبهشت ماە و در حالی کە در ماە هشتم بارداری بود اعلام اعتصاب غذا میکند و نسبت بە شکنجەی روانی، آزارهای کلامی با ماهیت جنسی و فشارهای دستگاههای امنیتی برای اعترافات اجباری افشاگری میکند و اظهار میدارد: “ماموران امنیتی به من پیشنهاد غیراخلاقی دادند”.

با وجود تحمل تمام مصیبتهای واردە، سعدا خدیرزادە ، مادر زندانی، در حالیکە وضعیت مادر و جنینی کە در شکم داشت بسیار وخیم بود و دستها و پاهایش ورم کردە بود، در نهایت روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برای کمتر از ٢٤ ساعت و تنها برای عمل سزارین به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل میشود و نوزادش را به دنیا می آورد، که متاسفانە خانواده‌اش همراه وی نبوده و هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت او نداشته‌بودند و ایشان با توجە بە وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی -هم برای خود و هم برای جنینش- تا سه ساعت قبل از زایمان در زندان بوده است.

قابل ذکر است کە سعدا خدیرزادە با گذشت بیش از دو ماە از تولد نوازاد دخترش سولینا (آلا)، اجازە نیافتە است کە تولد دخترش را در دفاتر رسمی و سازمان ثبت و احوال بە ثبت برساند.

این محرومیت و نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە برای عدم ثبت ولادت از سوی نهادهای امنیتی، سازمان زنداها و قوەی قضائیە، خود نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک است کە جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان این کنوانسیون میباشد.

ما چە میخواهیم؟

ما جمعی از فعالان حقوق زنان و کنشگران حقوق کودکان، فعالین حوزەی برابری جنسی و جنسیتی، فعالین حقوق بشر، روزنامەنگاران و کنشگران سیاسی و اجتماعی مضاف بر محکوم کردن هر نوع شکنجە و فشارهای روانی جهت اخذ اعترفات اجباری و تلویزیونی و سناریوسازی و گروگانگیری برای زندانیان، نگرانی خود را نسبت بە  نادیدە گرفتن حقوق زنان زندانی بالاخص زنانی کە تحت تبعیض مضاعف و چند وجهی و در هم تنیدە قرار دارند ابراز میداریم و خواستار آزادی بدون قید و شرط سعدا خدیرزادە و نوزاد دختر دو ماهەاش سولینا (آلا) و تمام زنان زندانی و مادران زندانی کە هیچ خطری برای جامعە ندارند، هستیم و اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە، مادر زندانی، در بند زنان زندان ارومیە را در شرایط اسفناک حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران را نشانەایی از نگهداری زندانیان در مکانهای نااستاندار-نامناسب بودن زندانها- و نهادینە شدن اعترافگیری اجباری از طریق شکنجەی جسمی و سفید و غیر انسانی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی میدانیم و همچنین خواستاریم تا جوامع بین المللی و نهادهای حمایت از حقوق کودکان نسبت بە نقض حقوق  سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە، جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نمایند.

اسامی امضاکنندگان بترتیب حروف الفبا:

اوین مصطفی‌زادە – عضو سازمان حقوق بشر کردپا

ارسلان یاراحمدی – مدیر سازمان حقوق بشری هەنگاو

ابراهیم اللەبخشی – فعال حقوق بشر و فعال رسانەایی دراویش

آذین فرد – فعال جنبش دادخواهی و حقوق بشر

آرام مدرسی – فعال سیاسی

آگری اسماعیل نژاد – روزنامه نگار

دکتر آزاد محمدیانی – فعال سیاسی و سخنگوی جبهە متحد کورد

بهنام ابراهیم زادە – فعال حقوق بشر

بیان کریمی – فعال حوزه زنان

پیام حسینی – روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر

تیمور الیاسی – نایب رئیس سازمان امپکت

جمشید برزگر – روزنامەنگار

جهانبخش رستمی – فعال سیاسی

جمیل نورە – زندانی سیاسی سابق و نویسندە

حامد فرمند – نویسندە و کنشگر حقوق کودک و مدیر موسسه بین المللی کودکان زندانیان (کویپی)

حافظ فاضلی – فعال سیاسی

خدیجه معذوری – وکیل و فعال سیاسی

دیاکو مرادی – روزنامەنگار و فعال حقوق بشر

رضا اکوانیان – روزنامەنگار و فعال حقوق بشر

دکتر رضا پرچی زادە – روزنامەنگار و تحلیلگر و تئورسین سیاسی

رسول سلطانی – نویسندە وشاعر

رئوف کعبی – فعال سیاسی

رضا جعفریان – فعال حقوق بشر

ژیلا مستاجر – عضو سازمان حقوق بشری هەنگاو

ژیوار رسولی – نویسندە و روزنامەنگار

ژیان ژاله – فعال حوزه زنان

سیروان منصوری – روزنامەنگار و فعال حقوق بشر

سعید سنندجی – روزنامەنگار و فعال حقوق بشر

سرگول میرزایی – فعال حوزه زنان

شهلا جهانبین – زندانی سیاسی سابق و از امضاکنندگان بیانیە ١٤ فعال سیاسی

شیراحمد شیرانی نارویی – مسئول رسانە خبری و حقوق بشری «حال وش» در حوزە سیستان و بلوچستان

شیما رسولی – فعال حقوق بشر

شهلا دباغی – نویسندە

شهین زاداحمد – فعال حوزه زنان

عباس واحدیان شاهرودی – زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیە ١٤ فعال سیاسی

عزیز ماملی – وکیل و محقق

عمار گلی – روزنامەنگار

علی محمود – نویسندە و فعال حقوق بشر

فاطمە سپهری – زندانی سیاسی سابق و از امضاکنندگان بیانیە ١٤ فعال سیاسی

دکتر فرید صفری – فعال و کنشگر محیط زیست

کاوە آهنگر – فعال سیاسی

کاکشار اوریمار – تهیەکنندە و مجری برنامەهای تلویزیونی

کامیل بوکانی – روزنامەنگار

کوروش جلیل – فعال حقوق بشر

لیلا صوفی سلطانی – فعال حوزه زنان

لادن بازرگان – از فعالین جنبش دادخواهی

محمد نوری‌زاد – زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیە ١٤ فعال سیاسی

دکتر میترا بابک – روان شناس و فعال حقوق بشر

دکتر منصور سهرابی – متخصص اکولوژی

مینا احدی – کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر

محمدحسین سپهری – زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیە ١٤ فعال سیاسی

دکتر مجید حقی – استاد دانشگاه و فعال سیاسی

منصور سلیمانی – مورخ و فعال سیاسی

مهتاب قربانی – فعال حقوق بشر

نهییه خوشکلام – فعال حوزه زنان

ناصر باباخانی – استاد دانشگاه

نیما چالنگر – فعال حقوق بشر و عضو کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و لغو اعدام

نوری آل حمزە – فعال سیاسی

هیوا گل محمدی – خبرنگار

هیرش رهنورد – عضو سازمان حقوق بشری هانا

هیرش پالانی – کنشگر سیاسی

یعقوب روا – فعال سیاسی