حمايت‌ها از فراخوان به راهپيمائی در پاريس – يکشنبه ٩ اکتبر

چند نهاد دموکراتيک و هم چنين چند سازمان و حزب سياسی، طی اطلاعيه های جداگانه ضمن حمايت از فراخوان به راهپيمائی در پاريس خواستار شرکت گسترده در آن شده اند.

اين راهپيمائی به دعوت گروههای دموکرات، چپ و فمنيست برای روز يکشنبه ٩ اکتبر در پاريس پيش بينی شده است :

زمان و محل تجمع : ساعت ١٥ – Place des Fêtes (Paris 19)

سپس راهپيمائی به سوی Place de la République

پيوند فراخوان اصلی : /https://ufp-iran.org/8369

*****

دو اطلاعيه در حمايت از اين فراخوان :

  • از راەپیمایی روز یكشنبە ٩ اكتبر حمایت می كنیم

ائتلاف گروههای چپ و فمینیست و دمكرات برای اعتراض بە قتل مهسا (ژینا) امینی بوسیلە نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران  وكلیە جان باختگان و ابراز همبستگی با مبارزات مردم ایران بویژە زنان قهرمان تظاهراتی بە صورت راه پیمایی تریب دادەاند.

ما با همگرایی با جنبش سراسری ایران كە همە نهادها ی جمهوری اسلامی را در كلیت آن نشانە گرفتەاست اعلام می كنیم كە از تجمع سازمان دادەشدە حمایت و در آن شركت می كنیم.

از عموم ایرانیان مقیم فرانسە دعوت می كنیم كە در این تظاهرات حضور بهم رسانند.

انجمن زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

جمعیت كردهای مقیم فرانسە

شورای دمكراتیك-پاریس ( برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)

زمان : یكشنبە نهم اكتبر ٢٠٢٢

محل تجمع : Place des fêtes

Métro : Ligne 7 bis et 11

Station : Place des fêtes

*****

  • دعوت به شرکت در راهپیمائی اعتراضی یکشنبه ٩ اکتبر – پاریس

هم میهمان آزاده!

روز یکشنبه نهم ماه اکتبر ٢٠٢٢ تظاهراتی به شکل راهپیمائی از میدان جشن(place des fêtes)  تا میدان جمهوری ( place de la république) به دعوت گروه های چپ و فمینیست در دفاع از جنبش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بر گزار می شود.

جنبش مردم ایران اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. این جنبش طی سال های اخیر با افت و خیز اما صعودی و بازگشت ناپذیر در سراسر کشور جاریست و خیابانها را از تسخیر حکومت بیرون آورده است. تداوم این جنبش با اعتصابات عمومی در داخل و پشتیبانی جریانات سیاسی و دیگر فعالان آزادیخواه و مدافع حقوق بشر در خارج کشور می تواند به چشم اندازهای امید بخشی دست یابد و رژیم را به تسلیم بکشاند.

ما همه ایرانیان آزاده را که از تبعیضات گوناگون، فساد و سرکوب جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند دعوت می کنیم که با شعار محوری « زن، زندگی، آزادی» در این تظاهرات شرکت کرده و صدای دادخواهی مردم ایران را پرطنین کنند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – فرانسه

حزب دمکرات کردستان ایران – فرانسه

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه

١٤ مهرماه ١٤٠١ – ٦ اکتبر ٢٠٢٢