پشتیبانی از جنبش سراسری ایران: حمايت مشترک از راەپیمایی یکشنبە ٣٠ اکتبر در پاريس – فرانسه

راهپيمائی يکشنبه ٣٠ اکتبر در پاريس و حمايت مشترک سه نهاد مدنی و دموکراتيک فعال در فرانسه

زمان : یکشنبە ٣٠ اکتبر  ٢٠٢٢

ساعت ١۵

محل تجمع :

Place de la République vers Nation

Métro : Républiques

با ابراز همگرایی و پشتیبانی از چنبش سراسری ایران کە بر ضد نظام پلید جمهوری اسلامی ایران در جریان است و نیز بە منظور محکوم کردن سرکوب های سپاه ضد مردمی و پاسداران رژیم جهل و جنایت کە با کشتار و دستگیری و شکنجە جوانان ما همراه است اعلام می کنیم کە از تجمع و راه پیمایی سازمانیافتە برای روز یکشنبە سی ام اکتبر ٢٠٢٢  حمایت و در آن شرکت می کنیم.

از عموم ایرانیان مقیم فرانسە دعوت می کنیم کە در این تظاهرات حضور بهم رسانند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

انجمن زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

شورای دمکراتیک – پاریس ( برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)

زمان : یکشنبە ٣٠ اکتبر  ٢٠٢٢

ساعت ١۵

محل تجمع :

Place de la République vers Nation

Métro : Républiques