فصلنامه‌ی مُروا شماره سيزده – تابستان و پاییز ١٤٠١ انتشار یافت

انتشار فصلنامه ی مُروا  شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲

موضوع این شماره:   فرار مغزها و سرمایه ها؛ یک بحران مزمن!

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر : امید اقدمی و علی صمد
همکاران این شماره:
  حسین غبرایی، دکتر سـعید پیوندی، فرخ نعمت پــور، دکتـر رضـوان مقـدم، دکتـر پری عیسی زاده، دکتر حسـن نـادری، دکتـر رضـا قرشـی، دکتر حسن مکارمـی، بهروز خلیـق، وهاب انصـاری، دکتـر کوروش پارسـا، دکتر گودرز اقتــداری، امید اقدمی و علـی صمد
صفحه آرایی و گرافیک : امید اقدمی

فهرست مطالب:

یک – پیش گفتار: امیدوارتر از پیش به فردای خود می نگرند/امید اقدمی و علی صمد

دو – کتابچه‌ای دانشگاهی برای تحقیق در باره توسعه‌ی پایدار و دراز مدت ایران*/پویا آزادی دانشگاه استنفورد/متین میر رمضانی دانشگاه استنفورد/محسن مسگران دپارتمان علوم گیاهی دانشگاه کالیفرنیا، دیویس/مترجم حسین غبرایی

سه – خروج نیروهای متخصص از ایران در حد فاجعه اقتصادی و انسانی /مصاحبه امید اقدمی با دکتر سعید پیوندی (جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن – فرانسه)

چهار – فرار مغزها از کردستان/فرخ نعمت پور

پنج – مهاجرت یا فرار مغزها/دکتر رضوان مقدم

شش – مهاجرت می‌تواند خلاقیت را در عده‌ای بارور کند و در عده‌ای بخشکاند/مصاحبه امید اقدمی با خانم دکتر پری عیسی زاده

هفت – مهاجرت، مهاجر/دکتر حسن نادری

هشت – خروج سرمایه/دکتر رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی

نه – فرار مغزها و سرمایه های انسانی/مصاحبه علی صمد با دکتر حسن مکارمی، روانکاو بالینی و پژوهشگر

ده – نگاه آماری به خروج نيروی انسانی و سرمايه از کشور/بهروز خليق

یازده – فرار مغزها از مناطق اتنیکی کشور به خارج از کشور و مناطق مرکزی کشور!
علت مضاعفی در عدم توسعه‌‎یافتگی و عقب نگاه داشتن این مناطق!/وهاب انصاری

دوازده – تراژدی فرار مغزها از یک طرف و پتانسیل مهاجرت معکوس برای تولید تکنولوژی پس از گذار از جمهوری اسلامی /دکتر کوروش پارسا

سیزده – فرار مغزها یا پرواز سرمایه انسانی/دکتر گودرز اقتداری

چهارده- مهاجرت و مسائل مربوط به آن در جهان/ علی صمد

نسخه کامل