در سال نو ميلادی، به سوی بهار آزادی

بهترين آرزوها را برای سال نو ميلادی تقديم همه هم‌ميهنان در خارج و داخل و به ويژه هموطنان مسيحی می کنيم.

باشد که سال نو ميلادی نويدبخش بهار آزادی باشد.

در سال نو ميلادی
به سوی بهار آزادی!

جهان در حالی به سال نو ميلادی ٢٠٢٣ پا می نهد که در آخرين فصل سال جاری، شاهد رزم و خيزش انقلابی زنان، جوانان و همه آزاديخواهان در ايران بوده است. شعار زن، زندگی، آزادی به مثابه پيامی نويد بخش در جامعه بشری به وسعت دنيا طنين انداز شده است. موج عظيم همبستگی جهانی با رزم سراسری در جامعه ايران نشان از محق بودن آن دارد. متاسفانه اما اين رزم و خيزش با توحش و کشتار و شکنجه و تعدی از طرف حکومت اسلامی توام بوده است.

با گراميداشت ياد همه قربانيان راه آزادی و آزادگی و به ويژه با ياد قربانيان خيزش سراسری نوين و همبستگی و همدردی با خانواده‌های داغدار آنها، با پشتيبانی و حمايت از تمامی زندانيان در بند و اسير حکومت جهل و سياهی که به مقاومت، معنای خاص بخشيده اند، با فرودآوردن سر تعظيم در مقابل جسارت، رشادت و فداکاری تمامی مبارزان داخل و به ويژه زنان و جوانان مصمم برای رسيدن به پيروزی و با همراهی با تمامی ايرانيان در خارج از کشور که با حضور گسترده از رساندن صدای مبارزات داخل به گوش جهانيان از پای ننشسته و نمی نشينند، بهترين آرزوها را برای سال نو ميلادی تقديم همه هم‌ميهنان در خارج و داخل و به ويژه هموطنان مسيحی می کنيم.

باشد که سال نو ميلادی نويدبخش بهار آزادی باشد.
تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
دهم ديماه ١٤٠١ – ٣١ دسامبر ٢٠٢٢