هانوفر (آلمان): همراه انقلاب، علیه زندان، شکنجه، اعدام

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

ما به سیاق گردهمایی هر هفته دگر بار در روز شنبه 14 ژنوایه ساعت 12:30 Amsteintorplatz گرد هم می‌آییم و از همه‌ی انسان‌هایی که برای کرامت انسانی، برای آزادی و برابری علیه نظام‌های استوار بر تبعیض مذهبی، جنسی، ملی، ایدئولوژیک و امتیازات موروثی… مبارزه می‌کنند دعوت می‌کنیم که در این اکسیون شرکت نمایند

همراه انقلاب، علیه زندان، شکنجه، اعدام
ژن،ژیان،ئازادی

(شنبه ١٤ ژانویه، ساعت ١٢:٣٠، Amsteintorplatz)

رژیم کودک‌کُش اسلامی برای مقابله با خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، با دهن‌کجی به مردم ایران و افکار عمومی جهان دو نفر از معترضان را بنام زنده یادان محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به دار آویخت و انتقام کور خود را با دیگر نشان داد. رژیم فرسوده با دستگیری‌های گسترده و صدور احکام اعدام حداقل برای صد شهروند معترض، و احکام‌ سنگین برای بسیاری از زندانیان سیاسی، در کنار ربودن معترضان که تا کنون بر اثر شکنجه های وحشیانه دستکم شانزده جان شیفته از ربوده شده‌گان کشته شده‌اند، می‌کوشد این خیزش انقلابی را به زانو در آورد. ایجاد فضای رعب وحشت نشان از سراسیمگی و بی‌برنامگی حکومتی دارد که فقط به ماشین سرکوب تکیه دارد و هیچ‌گونه مشروعیتی در نزد اکثریت مردمان ایران ندارد.
در پاسخ به این جنایت دولتی، بسیاری از شهروندان کشور ما در شهرها به خیابان آمدند وعلیه اعدام و برای همبستگی با خانواده های زندانیان سیاسی و آزادی آنها که دغدغه مردمی است که از ۴۳ سال خشم و نارضایتی انباشت شده بستوه آمده‌اند و بستر این خیزش را سرکوب، اعدام، تحقیر، تبعیض، دروغ، غارت، استثمار، گرانی، بیکاری، بی‌آیندگی، تورم، بی‌آبی، آلودگی هوا بر اثر استفاده از مازوت، و بسیاری معضلات لاینحل که اکثریت جامعه را فقیرتر و فاصله فقر و ثروت را شدیدتر کرده است. با وجود قطع اینترنت و فضای سرکوب و بگیر ببند این جنبش سر باز ایستادن ندارد و با تجمع در مقابل زندان‌ها از فرزندان مبارز خود دفاع می‌کنند و مرعوب این وحشت حکومتی نمی‌شوند.
خیزش انقلابی ژینا تا اینجا هم خاک ریزیهای بسیاری را فتح کرده است و دیوار ترس و وحشت را فرو ریخته و همچنان در اشکال متنوع در برابر سرکوب لجام‌گسیخته رژیم اسلامی مقاومت و مبارزه می کند. اعتراضات و اعتصابات تا کنونی هم نشان از سازماندهی دارد که برای پیشروی جنبش زمینه مادی و ذهنی آن فراهم است و مانع اصلی همانا سرکوب سیستماتیک قدرت که با وجود اینهمه کشتار و سرکوب از جمع کردن نیروهای خود و قدرت نمایی در خیابان مثل سال‌های قبل عاجز است . به بیانی دیگر اقتدار نظام فروپاشیده است و دیر نیست تظاهرات توده‌ای با شعار قیام علیه اعدام و زندانی سیاسی آزاد باید گردد و فتح سنگر های کوچک، در راستای بمیدان آمدن بیشتر مردم(کارگران، فرودستان شهری، معلمان، پرستاران…) می‌تواند راه گشای جنبش باشد.و تنگتر کردن محاصره رژیم جنایت پیشه که در شرایط فعلی در بدترین موقعیت داخلی و جهانی قرار دارد را تسریع کند . حمایت و همبستگی جهانی از جنبش انقلابی ایران، امکان پیشروی جنبش را میتواند تقویت کند .
در این میان نقش مبارزات خارج کشور صرفنظر کردنی نیست و به میدان آمدن بیشتر آن‌ها می‌تواند در پشتیبانی، تقویت روحیه مبارزاتی و اعمال فشار افکار عمومی بر رژیم اسلامی نقش موثری ایفا کند. از اینرو ما به سیاق گردهمایی هر هفته دگر بار در روز شنبه 14 ژنوایه ساعت 12:30 Amsteintorplatz گرد هم می‌آییم و از همه‌ی انسان‌هایی که برای کرامت انسانی، برای آزادی و برابری علیه نظام‌های استوار بر تبعیض مذهبی، جنسی، ملی، ایدئولوژیک و امتیازات موروثی… مبارزه می‌کنند دعوت می‌کنیم که در این اکسیون شرکت نمایند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندان، شکنجه، اعدام ممنوع باید گردد
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی.
زنده باد آزادی و برابری
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر