بيانيه‌ی جمعی: ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم

ما بعنوان بخشی از کنشگران سپهر سیاسی ایران، با قبول حق اختلاف و رای کلیه کنشگران، باور و عمل به اصول بنیادی زیر، که رمز موفقیت برای گشودن فصل جدیدی در تاریخ ایران است، را یادآوری می کنیم.

بيانيه‌ی جمعی:

ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم

ما ایرانیان آزادیخواه و مستقل، دارای اندیشه های گوناگون، خواهان پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و مخالف هر گونه رژیم استبدادی  می باشیم. در آخرین روزهای سال، بمناسبت بزرگداشت چهاردهم اسفند، یادآور دکتر محمد مصدق بزرگمرد نهضت ملی ایران و سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران (در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹)، با ارج نهادن به جنبش ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در ۱۵۰ سال گذشته تا به امروز، برای استقرار دموکراسی، تلاش و کوشش گسترده خود را برای به نتیجه رساندن جنبش دمکراسی خواهی لازم می دانیم. جنبش کنونی با شعار “زن، زندگی، آزادی” در تداوم تلاش های ملت ایران در انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷ است. بر ما است که در ادامه این تجربه و با شناسایی علل شکست ها و ضعف های آن، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا جنبش کنونی موفق شود. ما بعنوان بخشی از کنشگران سپهر سیاسی ایران، با قبول حق اختلاف و رای کلیه کنشگران، باور و عمل به اصول بنیادی زیر، که رمز موفقیت برای گشودن فصل جدیدی در تاریخ ایران است، را یادآوری می کنیم.

  1. آزادی و حقوق برابر انسان ها. ما پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای جهانی وابسته به آن که در آنها رعایت:

ـ کرامت انسان که خدشه ناپذیر است

ـحق حیات و مخالفت با حکم اعدام و هرگونه شکنجه

ـ آزادی عقیده و بیان و آزادی دین

ـ حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه ها و مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت

ـ حق اتخاذ تصمیم و آزادی انتخاب نوع تصمیم

ـ آزاديهای مدنی: آزادی احزاب، سنديكاها، کانون ها، انجمن ها، و…

ـ آزادی تظاهرات و اعتصابات،

ـ آزادی پوشش،

ـ رفع تبعيض جنسیتی و دیگر اشکال تبعیض و تأمين برابری حقوق افراد و زنان و مردان در همه زمینه ها و رعایت حقوق کودکان،

ـ عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان،

ـ به رسميت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای تیره ای، جنسيتی، گرایش جنسی، اتنیکی و قومیتی، زبانی، مذهبی، ایدئولوژیک و شيوه های زندگی خصوصی

تصریح شده است، اعلام می نماییم.

  • استقلال. سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین می شود و کلیه تدابیر اتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و شهروندی و ملی نباشند و هیچ فرد، حزب، سازمان و گروه سیاسی حق دخالت دادن قدرتهای خارجی در امور داخلی را ندارد. با اینکه از حمایت افکار بین المللی از حقوق بشر مردم ایران استقبال می کنیم اما هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد. افراد و نیروهای آزادیخواه معتقد به استقلال ایران، بدیل دمکراتیک برای آبادی و آزادی و عدم وابستگی ایران آینده می باشند، و مخالف دست بدامان و سرسپرده بیگانگان شدن و دخالت دادن قدرتهای خارجی برای تغییر رژیم هستند.
  • دموکراسی. ما خواهان دموکراسی، به این معنی که کلیه قوای کشوری و لشکری ناشی از اراده ملت (هر فرد، یک رای)، و اراده ملت تنها منبع مشروعیت است که از طریق تصمیم و انتخاب آزاد مردم اعمال می شود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن، حقوق و آزادی های همه مردم منظور و ضمانت های اجرائی آن مشخص شده باشند. ما از حقوق همه، با هر عقیده و مرامی و از جمله مخالفان سیاسی خود دفاع می کنیم  و خواستار مشارکت ملت در همه امور می باشیم.
  • جمهوریت. ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم. در جمهوری مقامات کشور همگی مسئول و پاسخگو  هستند و برای مدتی محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها در روند یک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف انتخاب و یا گزیده می شوند. جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است.
  • جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت. ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت [به مفهوم انتظام سه قوهء مقننه، قضائیه و مجریه] می باشیم. هیچ دین و مرام و عقیده ای در قانون اساسی رسمیت نمی یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمی گردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، (و هر مرام) و با قبول حق نقد، مخالفت خود را با هر گونه نفرت پراکنی دینی و عقیدتی اعلام می کنیم.
  • عدالت.عدالت میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست هائی را ضروری می دانیم که عدالت به معنی کاهش شکاف بین قطب های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت ها و امکانات برابر، شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض و کاستی های فردی در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  سیاسی را که از شرایط  استمرار یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد. ما خواهان رشد مناطق محروم کشور و فراهم آوردن امکانات برای شرکت آنها در رشد ملی می باشیم .
  • ملت ایران مجموعه ای از گروههای جمعیتی با مذهب و زبان و گویش ها و فرهنگ های مختلفی است که در طول تاریخ با هم در ایجاد و غنای فرهنگ ملی، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده و هستند. از اینرو همانطور که دولت نمی تواند نماینده دین و یا عقیده ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت فرهنگ خاصی قرار گیرند.احترام به حقوق اتنیکی و قومی مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، زبانی، واگذاری تصمیم گيری ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور در یک ساختار غیر متمرکز از جمله خواسته های ماست و ضروری میدانیم که در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد برابر هویتهای فرهنگی گوناگون در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی اداری در سراسر کشور است. ما معتقدیم که تدریس و فراگیری زبان های مختلف قومی ـ اتنیکی از مدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.
  • یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی. ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران بر مبنای عدم سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه باشد، می دانیم. ما خواهان تنش زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از قوای نظامی برای حل مسائل سیاسی داخلی و خارجی را مردود می دانیم.
  • حفظ زیستگاه. ما حفظ زیستگاه که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت می‌دانیم و بر این باوریم که میراث‌های طبیعی ایران و جهان را باید از آسیب‌های مختلف محفوظ داشت.
  1. پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی. میراث‌ تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند. پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌ تاریخی و فرهنگی ایران، مسئولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است.

ما امضا کنندگان این متن وظیفه انسانی، ملی و میهنی خود می دانیم که ده اصل بالا را رعایت کرده و تمامی تلاش خود را برای به اجرا درآوردن آنها بکار گیریم. ما نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، برای آن ھيچگونه مشروعيتی قائل نبوده و خواهان استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار در شفافیت و آزادی کامل از سوی مردم انتخاب خواهد شد می باشیم. ما هرگونه تغيير رژیم را تنها با تصمیم ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم مطلوب می دانیم. ما پرھيز از خشونت، در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و معتقد به مبارزه سیاسی خشونت زدا به عنوان روش مبارزاتی هستیم.

با ارج نهادن به جنبش ملت ایران و برای همبستگی ملی و استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران

برای تماس: mozejomhourikhahi@gmail.com

علاقمندان برای امضا می توانند به سایت زیر مراجعه کنند:

https://www.jomhouriiran.org

تاکنون افراد [به ترتیب الفبا] زیر این متن را امضا کرده اند:

                نام               نام خانوادگی   شغل/فعالیت                                           کشور  

1              جمال           احمد نژاد         فعال سیاسی                                           مالتا

2              حمید            احمدی            پژوهشگر  تاریخ معاصر ایران                    آلمان

3              داریوش        احمدی            کنشگر سیاسی و حقوق بشری              آلمان

4              نوید              احمدی            فعال حقوق بشر                                     آلمان

5              فرشته         احمدی            پرفسور جامعه شناسي                          سوئد

6              منا               احمدی پور         فعال حقوق بشر                                    آلمان

7               آرش            اختریان            فعال اقتصادی و مدنی                             ایران

8              سهیل          اسدپور             فعال مدنی                                              ایران

9              عادل            اسدی نیا         فعال سیاسی                                           سوئد

10            سینا             اشجعی             فعال حقوق بشر                                    آلمان

11            بتول             اشکان نژاد      معلم بازنشسته                                        انگلستان

12            پریسا           اعظمی           فعال سیاسی                                           آلمان

13            مریم            افتخار              فعال مدنی و حقوق بشری                      آلمان

14            مسعود        افتخاری           فعال سیاسی                                           سوئد

15            مهدی           افشارزاده        فعال در حوزه حقوق بشر                        ترکیه

16            گودرز           اقتداری            فعال سیاسی                                          آمریکا

17            علی             اکبر موسوی    فعال سیاسی                                          آمریکا

18            اسد             اکبری              فعال اجتماعی                                         آلمان

19            حمید            اکبری              جمهوریخواه                                              سوئد

20            رضا              اکرمی             کنشگر سیاسی                                       فرانسه

21            م.                الهامی             فعال سیاسی                                          ایران

22            بهرام            امامی              فعال سیاسی                                          سوئد

23            نسرین         امیر محمدی     پرستار                                                     اتریش

24            الهه             امیرانتظام        فعال سیاسی وعضوشورای رهبری-اجرائی جبهه ملی        ایران

25            نادر              انتظام              فعال ملی-مذهبی                                   آمریکا

26            شاهین         انزلی               کنشگر سياسى                                        اتریش

27            فرید             انصاری            کنشگر سیاسی و مدافع حقوق افراد دارای معلولیت            انگلستان

28            وهاب           انصاری            کنشگر سیاسی                                       آلمان

29            مرتضی‌        انواری              فعال سیاسی                                          آمریکا

30            مریم            اهری               فعال سیاسی                                          آمریکا

31            مهین            ایدر                    فعال حقوق بشر                                    آلمان

32            علی             ایزدی              روزنامه نگاروتحلیلگرسیاسی – مرکزعباس امیرانتظام           انگلستان

33            یرواند           آبراهامیان        تاریخدان و استاد دانشگاه                        آمریکا

34             سالار          آزاد                   مهندس                                                   ایتالیا

35            حمید            آزادی               فعال سیاسی                                          آلمان

36            ایاز               آسیم               کنشگر‌مدنی                                            ایران

37            حمید            آصفی              فعال سیاسی                                          ایران

38            مینا              آقابیگی            فعال حقوق انسان                                   آلمان

39            شیروان        آقایی               فعال سیاسی                                          دانمارک

40            سید یعقوب آل شفیعی فومنی                                                          فعال مدنی ایران

41             سید نادر     آموزگار             مترجم زبان انگلیسی                                ایران

42            بهنام            باباییان             فعال دانشجویی                                      ایران

43            مجید            بازداران            فعال حقوق بشر                                     آلمان

44            رضا              بدیعی              مبارز آزادیخواه                                         آمریکا

45            یدالله            بلدی                  فعال سیاسی                                        آلمان

46            زهرا             بنی صدر          فعال مدنی                                              سوئیس

47            علی             بنی صدر          فعال سیاسی                                          فرانسه

48            فیروزه          بنی صدر          استاد دانشگاه -پزشک و فعال سیاسی فرانسه

49            شاپور           بهرامی            مدیریت صنعتی- کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر آمریکا

50            حبیب           بهره من           فعال سیاسی                                           هلند 

51            علی رضا      بهروان             فعال سیاسی                                           ایتالیا

52            علی             بهزاد نیا           پزشک –  دمکراسی خواه                         آمریکا

53            حديث           بيرانود               فعال حقوق بشر                                    نروژ

54            بهروز            بیات                 کارشناس هسته ای و کنشگر سیاسی    اتریش

55            بهنام            بیات                   فعال سیاسی ملی                                ایران

56            علیرضا         بیشه                                                                               ایران

57            نکیسا           پارسا               نویسنده                                                   ایران

58            کوروش‌        پارسا               فعال سیاسی                                          آمریکا

59            فرامرز          پاکزاد               فعال حقوق بشر                                     آمریکا

60             میترا           پاکزاد               زبان دکترای انگلیسی                               نروژ

61            مازیار            پرویزی             فعال حقوق بشر                                      اندونزی

62            سعید           پور عبدالله          فعال سیاسی                                         آمریکا

63             افسانه        پورمحمدی       آزادیخواه                                                  ایران

64            ايمان            پيرداده بيرانوند  فعال حقوق بشر نروژ

65            عطا              پیرا                  جراح ارتوپدی                                            انگلستان

66            حسن           توانا(دریادل)     فعال سیاسی                                          ایران

67            یوسف          جاهدی            فعال سیاسی                                           سوئد

68            مجتبا           جزایری                                                                            ایران

69            میهن            جزنی              فعال سیاسی                                           فرانسه

70            حسن           جعفری            کنشگر سیاسی                                       آلمان

71            محمود         جعفری            فعال سیاسی                                           هلند 

72            حسنیه         جعفری ماربینی                                                               پزشک و فعال حقوق پناهجویان                انگلستان

73            عقیله           جعفری ماربینی                                                               فعال سیاسی        انگلستان

74            غزاله           جعفری ماربینی                                                               مشاور تجاری        انگلستان

75            محمد           جعفری ماربینی                                                               نویسنده و محقق تاریخ معاصر                انگلستان

76            امیر              جمالی             فعال سیاسی                                           سوئیس

77            حسین         جوادزاده          مدیر رادیو عصر جدید                                سوئد

78            هرمز            چمن آرا           فعال سیاسی                                           آمریکا

79            مریم            حبیبی               فعال حقوق بشر                                    آلمان

80            علی             حجت               فعال حقوق بشر                                     آمریکا

81            محمد حسن                        حسن زاده مهرآبادی                                  پژوهشگر و فعال حقوق بشر                 آلمان

82            جعفر            حسین زاده      فعال سیاسی                                          بلژیک

83            هدایت          حسینی           فعال سیاسی                                          آلمان

84            عذرا             حسینی-بنی صدر                                                            فرانسه

85            آسو             حسینی نسب                                                                  ایران

86            زهره            حق باعلی       پژوهشگر و فعال حقوق بشر                   آلمان

87            حسن           حمزه زاده        فعال و‌مدافع حقوق بشر                          آلمان

88            نقى             حميديان           کنشگر سياسى                                        سوئد

89            شهین          حیدری             فعال حقوق بشر                                     آمریکا

90            رحیم            خبازی              کارگر – فعال سیاسی                               انگلستان

91            اسفندیار       خلف                فعال سیاسی                                           فرانسه

92            سیما            دادوند              مهندس                                                    آمریکا

93            ستاره           دژم                  فعال حقوق بشری                                  سوئد

94            محمود         دلخواسته        جامعه شناسی سیاسی                         انگلستان

95            ندا                دهقان              فعال سیاسی و حقوق زنان و کوییر          آلمان

96            اکبر              دوستدار           فعال سیاسی                                          آلمان

97            هوتن            دولتی              عضو جبهه ملی ایران                              ایران

98            مهران          دیوان بیگی زند                                                                معلم          آمریکا

99            منصور          ذریت خواه       فعال سیاسی                                          سوئد

100          بهرام            رَستا                کنشگر مدنی و سیاسی                          آلمان

101          الناز              رادمنش            پزشک                                                     آلمان

102          محمود         رجبلو                فعال سیاسی                                          کانادا

103          مهران          رحمانی           زندانی سیاسی سابق                             فنلاند

104          جواد             رحیم‌پور           فعال سیاسی و تحلیل‌گر اقتصادی           ایران

105          یونس           رستمی           فعال سیاسی                                          ایران

106          جهانبخش     رشیدی              نویسنده                                                 انگلستان

107          عباس           رضاپسند          مهندس – زندانی سیاسی سابق              هلند 

108          شبنم           رضاوندی          فعال حقوق انسان                                   آلمان

109          حسن           رضایی             حقوقدان                                                  آلمان

110          حسین         رضایی             فعال سیاسی                                          آلمان

111          آصف            رضائی             فعال مدنی                                              ایران

112          حمید            رفیع                فعال سیاسی                                           فرانسه

113          احمد            رفیع زاده         پشتیبان حقوق بشر                                آمریکا

114          محمد           رمیاد                فعال سیاسی مذهبی                              ایران

115          احمد            رناسی             پژوهشگر ملی و فعال سیاسی               فرانسه

116          درویش         رنجبر               دیپلمات پیشین ایران                               آمریکا

117          زهرا             رهایی              فعال حقوق بشر                                     آلمان

118          فارا              رهنما               مدیر برنامه                                              آمریکا

119          الهه             روحانی                                                                            ایران

120          عباس           روحانی            فعال سیاسی                                          آمریکا

121          رزا                روزبهان            فعال سیاسی                                          کانادا

122          مرضیه         زاهدی             دندانپزشک – کنشگر مدنی                      آمریکا

123          مجید            زربخش            فعال سیاسی                                          آلمان

124          اسماعیل      زرگریان            فعال سیاسی                                          سوئد

125          کوروش        زعیم                فعال سیاسی                                           ایران

126          هادی           زمانی              اقتصاددان                                                انگلستان

127          سارا             زمانی                برنامه نویس کامپیوتر و مترجم                آمریکا

128          عبدالله          زمانی راد        کارگر – فعال سیاسی                               انگلستان

129          شعله           زمینی              مدافع حقوق زنان                                    اتریش

130          علی             ساعدی           فعال سیاسی                                          آلمان

131          علی             ساکی             فعال حقوق بشر                                      نروژ

132          اسدالله         سرکشیکیان                                                                    ایران

133          محمد           سلیمانی         کنشگر سیاسی                                       سوئد

134          ساسان        سلیمانی         فعال حقوق بشر                                     کانادا

135          نگار              سمندری          روانشناس                                                سوئد

136          سونیا           سوارکوب           فعال حقوق بشر                                    یونان

137           مجید           سیادت             تحلیل گر وفعال سیاسی                         انگلستان

138          جهانگیر        شادانلو            فعال سیاسی                                           فرانسه

139          علی             شاکری            مرکز صلح دانشگاه  کالیفرنیا                    آلمان

140          مسعود        شب افروز       فعال سیاسی چپ                                  آمریکا

141          منصوره        شجاعی          فعال حقوق زنان                                       هلند 

142          عزت             شریف زاده      فعال مدنی                                              ایران

143          محمدرضا      شفیع زاده       عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران       ایران

144          علی             شفیعی           روانشناس اجتماعی و روان درمانگر          آلمان

145          حسین         شفیعی           فعال سیاسی                                           فرانسه

146          صادق           شفیعی ها      فعال سیاسی                                          آلمان

147          الاهه            شکرایی          فعال زنان و حقوق بشر                            کانادا

148          تورج             شکوهیان         فعال سیاسی                                          ایران

149          محمدحسین                        شمسایی                                                 پژوهگر، نویسنده، مترجم و کنشگر اجتماعی  ایران

150          عزیزاله         شهابی            فعال در راه استقلال،آزادی                        ایران

151          ه.                 شهرستانی      فعال سیاسی رشت                                ایران

152          محمد           شوری             نویسنده و روزنامه نگار                            ایران

153          رضا              شیرازی           کنشگر سياسى                                        هلند 

154          اشکان          صابری             آهنگساز و رهبر ارکستر                           ایتالیا

155          مهرداد         صابری             فعال حقوق بشر و‌ محیط زیست              کانادا

156          فرید             صالح                مهندس برق                                            آمریکا

157          علی             صالحی            فعال در حوزه حقوق انسان                      آلمان

158          منیژه            صبا                    کنشگر تمام حقوق بشر                          آمریکا

159          علی             صدارت               فعال حقوق بشر                                    آمریکا

160          محسن         صفرالهی         فعال آتئیست                                            ترکیه

161          اسماعیل      صفرزاده          فعال سیاسی                                           کانادا

162          جمال           صفری             فعال سیاسی                                          آلمان

163          علی             صمد                نویسنده و کنشگر                                    بلژیک

164          مهرداد ف.    صمدزاده          نویسنده و تاریخدان                                   کانادا

165          اشكبوس      طالبي             روان شناس – جمهوريخواه اتنيك ( قشقايي) آمریکا

166          سید اسماعیل                     طبیبی                                                      فعال سیاسی        آمریکا

167          آبان              طهماسبی         محقق تاریخ و فعال حقوق بشر              انگلستان

168          شهره           عاصمی           بازیگر و کارگردان تئاتر                              آمریکا

169          بهرام            عباسی            کنشگر سیاسی                                        آلمان

170          جواد             عباسی توللی  روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر                 ترکیه

171          مرتضی        عبداللهی         فعال سیاسی                                          آمریکا

172          سیامک        علامه زاده       فعال سیاسی جمهوری خواه                   بلژیک

173          کاظم            علمداری          استاد جامعه شناس                                 آمریکا

174          ابوذر             علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                  ایران

175          سیده سمیه علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                  ایران

176          سیده لیلا     علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                   ایران

177          سیده مینا    علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                  ایران

178          رضا              علوی               نویسنده و تحلیل گر سیاسی                   آمریکا

179          تقی             علیجانی          فعال سیاسی                                          ایران

180          مناف            عماری             دانش آموخته حقوق و کنشگر سیاسی    نروژ

181          حمید            عمرانی           دندانپزشک                                              آلمان

182          عباد             عموزاد             فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی                 ایران

183          ارنست پویا   عنایتی             روزنامه نگار تحقیقی                                ایتالیا

184          حسین         غبرایی            نویسنده و مترجم                                     کانادا

185          کاوه             غزلباش           مدافع حقوق انسان                                 ترکیه

186          رضا              فانی یزدی       فعال سیاسی                                           آمریکا

187          منصور          فرهنگ            استاد دانشگاه و فعال سیاسی               آمریکا

188          ویدا              فرهودی          شاعر و مترجم                                         آلمان

189          ایمان            فلاح                 مرکز پژوهش‌های حقوندی                       استرالیا

190          فریبا             فلاحی             پزشک                                                     انگلستان

191          بهروز            فولادوند           هنرمند – نویسنده                                     ترکیه

192          ناهيد            قاجار               کنشگر سياسى و فعال حقوق  كودك       سوئد

193          کامبیز           قائم مقام         فعال سیاسی                                          آمریکا

194          سیاوش        قائنی               فعال سیاسی                                           آلمان

195      ابوالقاسم         قدسی  کنشگر سیاسی                  بلژیک

196          مجید            قدسی             فعال سیاسی                                          فرانسه

197          یدی              قربانی             فعال سیاسی جمهوریخواه                      کانادا

198          رضا              قریشی           استاد اقتصاد و فعال سیاسی                  آمریکا

199          کیمیا            قزلباش              فعال حقوق بشر                                    آلمان

200          سرور           قلی پور             فعال حقوق بشر                                    آلمان

201          منوچهر        قنبری               فعال سیاسی                                         آمریکا

202          هوشنگ       قهرمانلو           فعال سیاسی جمهوریخواه                       کانادا

203          علی اصغر    قوامی                                                                             ایران

204          فرشین         کاظمی‌نیا         بیولوژیست – فعال سیاسی                     فرانسه

205          الهام            کبیری               مهندس                                                   ارمنستان

206          امیرحسین   کریمی             فعال حقوق بشر                                     آلمان

207          رضا              کریمی             کارگر و فعال سیاسی                              سوئد

208           احمد           کشاورز            فعال مدنی و حقوق بشری                      آلمان

209          حسین         کشوردوست کلتی                                                          فعال ملی ـ مذهبی           ایران

210          حسن           کلانتری            فعال مدنی                                              آمریکا

211          نیما              کمالی              پزشک                                                      آلمان

212          ناصر             کنعانی             استاد پیشین دانشگاه                             آلمان

213          امبر              کوهی              جمهوریخواه                                              سوئد

214          روجا             کیا                   فمنیست، کنشگر اجتماعی                      آمریکا

215          کورش          کیان                 پژوهشگر بازنشسته فنون مهندسی         آمریکا

216          جهانگیر        گلزار                فعال سیاسی                                          آلمان

217          منوچهر        گلشن              کنشگر سیاسی – سندیکایی                    نروژ

218           لیدا              لوت                   معلم بازنشسته                                      هلند 

219          کارچان         ماهار                                                                               ایران

220          عفت            ماهباز              فعال زنان                                                آلمان

221          حسین         ماهوتیها          فعال مدنی                                               کانادا

222          نرگس          مباشری‌فر       فعال حقوق بشر                                     آلمان

223          علی             متین دفتری     فعال سیاسی                                          انگلستان

224          محمد حسن                        محقق معین                                                   ایران

225          محمد           محمدی           ملی گرا و جمهوری خواه                         ایران

226          تقی             مختار               نویسنده و روزنامه نگار                            آمریکا

227          پرویز                  مختاری                               فعال سیاسی و حقوق بشر                                               آلمان

228             منوچهر      مختاری                 فعالی سیاسی                                     آلمان

229          زرین             مرتضائیان        کنشگر سياسى                                     کانادا

230          بهروز            مستجاب الدعوه    فعال سیاسی       بلژیک

231          محسن         مسرت             استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل و صلح  آلمان

232          احمد            مشعوف            متخصص اطفال و فعال حقوق بشر        کانادا

233          محسن         مصدق             فعال ملی گرا                                           ایران

234          مهران          مصطفوی        فعال سیاسی                                          فرانسه

235          مصطفی      مصطفی نیا     فعال حقوق بشر                                     آلمان

236          سروش        مظفرمقدم       نویسنده                                                    ترکیه

237          کوروش        مظفری             فعال سیاسی و اجتماعی                       ایران

238          مهدی           معظمی           سوسیال دموکرت،  فعال سیاسی و حقوق بشر        آلمان

239          پویا               مفتاح               مهندس معدن با عقاید چپ ایران               ایران

240          ارشاد           مقبل                                                                               ایران

241          سعید           مقیسه ای         فعال حقوق بشر                                    ایتالیا

242          كيوان           ملكي اسكي   کنشگر سیاسی                                       آلمان

243          پروین           ملک                از فعالان جنبش زنان                                آمریکا

244          زیبا               ملک نیا            آموزگار –  فعال سیاسی                           دوبی

245          حسام          ملکی              فعال دانشجویی                                      ایران

246           امیر             ممبینی            فعال سیاسی                                          سوئد

247          حسین         منتظر حقیقی  فعال سیاسی                                          آلمان

248          حیدر             منصوری          نقاش –  فعال سیاسی                             دانمارک

249          مرضیه         مهدیه              فعال حقوق بشر                                     آلمان

250          همایون         مهمنش           فعال سیاسی                                          آلمان

251          سيروس       ميرزايي           پزشك مدافع حقوق بشر                          اتریش

252          مجید            ميوه چی                                                                         ایران

253          خسرو          میرمالک ثانی   کنشگر سیاسی                                       سوئد

254          کریم             ناصری               فعال حقوق انسان                                  ترکیه

255          حسن           نایب هاشم      مدافع حقوق بشر                                    اتریش

256          بهرام            نظام رعایا        پزشک مغز و اعصاب و تلاشگر راه آزادی و عدالت      سوئد

257          نوشین         نظری               پزشک –  فعال سیاسی                           آمریکا

258          فرخ              نعمت پور         نویسنده و کنشگر سیاسی                      نروژ

259          محمود         نقوى               فيزيوترايست                                             آلمان

260          مهرزاد          نکوروح             فعال سیاسی مدنی                                فرانسه

261          امیر              نمازی              فعال سیاسی                                          سوئد

262          فرهاد           نوروزی            ملی گرا و جمهوری خواه                         ایران

263          سیاوش        ‌نوروزی            فعال حقوق بشر                                     آلمان

264          داریوش        نیکجو               پزشک                                                      انگلستان

265          پریسا           نیکونام نظامی فعال حقوق بشر                                     آلمان

266          سعید           نیکونام نظامی فعال حقوق بشر                                     آلمان

267          امیر              نیلو                  فعال مدنی                                               سوئد

268          تقی             هاشمی          کنشگر سیاسی                                       آلمان

269          احمد            هاشمی          فعال سیاسی                                          اتریش

270          سعید           همایونی          استاد دانشگاه                                          کانادا

271          شکوفه        هنجانی           کنشگر مدنی                                            آمریکا

272          ترانه             هوشیار            کتابفروشی ایوان                                     استرالیا

273          نگار              واعظ               فمنیست –  کنشگر مدنی                        آمریکا

274          شیدان          وثیق                کنشگر سیاسی                                        فرانسه

275          احمد            وحدانی            کنشگر سياسى                                        نروژ

276          ژاله              وفا                   فعال سیاسی                            آلمان                                    

277          حنیف           یزدانی             فعال سیاسی                                           فرانسه

278          نازی             یزدی               فعال در حوزه انرژی                                 آمریکا

279          آبیلا              یوحنا مارو        کشیش و پژوهشگر                                  هلند 

280          نیلوفر           یوسف نیا         کنشگر فعال حقوق رنگین کمانی ها        ایران

281          میر               یوسفی            فعال مدنی                                              ایران

282                                                     جمعی از زنان مبارز کردستان                   ایران

283                                                     گروهی از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد کردستان         ایران

284                                                     انجمن توسعە فرهنگی زاگروس               ایران

285                                                     گروهی از دانش اموختگان علوم اجتماعی کردستان  ایران

286                                                     جمعی از اعضای تشکل های صنفی معلمان کردستان           ایران

287                                                     گروهی از اعضای انجمن مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور کردستان                ایران

288                                                     جمعی از دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه ارومیه      ایران

289                                                     انجمن دانشجویان شمال خراسان            ایران