نهم ژوئن : کارزار اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس جهانی کار

کمیته برگزارکننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو اعلام کرده است در این روز آکسیون اعتراضی در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار و همبستگی با مبارزات کارگران در ایران برگزار خواهد کرد.

این کمیته از تمامی مدافعین حقوق طبقه ی کارگر و آزادی خواهان دعوت کرده است در این تجمع اعتراضی شرکت کنند.

این آکسیون در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران برگزار می شود و خواست های آن به شرح زیر اعلام شده است: حق تشکل یابی، اعتراض، اعتصاب و امنیت شغلی؛ آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی؛ لغو شکنجه و اعدام.

اتحادیه ها و سندیکاهای بزرگ کشورهای اروپایی از این تجمع حمایت کرده اند. از جمله کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)، کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف اس او)، اتحادیه ی سندیکایی همبستگی (سولیدر)، اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ) در فرانسه، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران. همچنین بنابر گزارش کمیته برگزاری سندیکاهای کشورهای سوئیس و ایتالیا نیز حمایت خود را از این آکسیون اعلام کرده اند.

۹ ژودت ۲۰۲۳

ساعت ۱۱ تا ۱۵

Place des Nations Geneve