مرکز همکاری احزاب کردستان ايران به جامعەجهانی: درمقابل تحرکات جمهوری اسلامی سکوت نکنيد

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان ايران در مورد تحرکات نظامی رژيم در منطقه :

ازجامعەجهانی می خواهیم درمقابل تحرکات جمهوری اسلامی سکوت نکنند

مردم مبارز و آزادیخواه ایران وکردستان!

سازمانهای حقوق بشری ومجامع بین المللی

رژیم جمهوری اسلامی کە در برابر اعتراض وخیزش مردمی و انقلابی ژینا بە زانو درآمدە است، با بکار انداختن ماشین اعدام و دستگاە سرکوب از یکسو و از سوی دیگر با لشکرکشی و تھدید بە حملات موشکی و پهپادی در فکر قتل عام زنان و کودکان و پناهندگان کرد ایرانی است کە سالهاست در اقلیم کردستان عراق زندگی می کنند.
همە میدانیم کە خیزشگاە انقلاب زن، زندگی، آزادی کردستان بود. ما احزاب سیاسی کردستان ایران بارها اعلام نمودەایم کە بر جنبش مدنی و اعتراضی مردم تکیە داریم و بویژە از خاک کردستان عراق تحرک و عملیات نظامی نداشتە و نداریم. اما رژیم جمهوری اسلامی بارها ما و اردوگاههایمان را مورد حملات موشکی و پهبادی قرار دادە و جان و مال مردم کردستان عراق نیز از تعرض آنها در امان نماندە است.
مرکزهمکاری احزاب کردستان ایران از همە مراجع و نهادهای حقوق بشری و بین المللی، از همە قدرتهای منطقەای و جهانی درخواست مینماید در برابر جنایتهای جمهوری اسلامی بر علیە احزاب و پناهندگان کرد ایرانی موضع گرفتە و اقدامات عملی برای پیشگیری از آن در دستور کار قرار دهند.
از همە مردم ایران و کردستان در داخل و خارج کشور درخواست میکنیم کە هر گونەتعرض سپاە پاسداران را با اعتراضات مردمی پاسخ دهند.


مرگ بر رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی
زندە باد وحدت مبارزاتی مردم ایران برعلیە رژیم
زن، زندگی، آزادی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

١ / ٦ / ٢٠٢٣