سالروز درگذشت رفیق فرشید شریعت

نوزده سال از درگذشت رفيق فرشيد شريعت (فرهاد) از کادرهای برجسته جنبش فدائی و کادر مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سپری شده است با اين وجود برای ما نه تنها پذيرش اين رفتن سخت است بلکه هنوز باورکردنی نيست.
در اين روز هفتم نوامبر، سالروز رفتن “فرهاد”، ما خود را در کنار همسر و فرزندان گرامی اش و همه دوستان و دوستداران وی می دانيم و خاطره عزيزش را گرامی می داريم.
*

*