گفتگو : ضرورت همگرائی نيروهای چپ و سوسياليست

تلويزيون حزب کمونيست ايران

گفتگو ی ريزان حميدی (ويژه برنامه ٢٩ آذرماه ١٤٠٢)

موضوع : ضرورت همگرائی نيروهای چپ و سوسياليست

مهمانان برنامه :

احمد آزاد عضو رهبری سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران

شورش کریمی عضو کمیته مرکزی موقت حزب کمونیست ایران