اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد درباره ی اعتصاب فولادگران

بکارگیری تهدید و‌ارعاب، حضور نیروهای امنیتی و‌ انتظامی، ممانعت از حضور حدود ۴۰ کارگر معترض، تعلیق و‌ اخراج‌ کارکران‌ معترض، مدیریت نالایق و‌ فاسد، سیاست های ضدکارگری از جانب همه جناح های قدرت، نقش مخرب بانک‌ملی، همه و‌ همه موانع و چالش های پیش روی کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز میباشند

طبق گزارشات کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، مطالبات آنها از جمله عبارتند از:

– رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی.
– همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت‌ های همجوار از جمله فولاد اکسین.
– اجرای کامل و فوری طرح طبقه‌بندی مشاغل.
– قراردادی شدن کلیه کارگران شفق.
– برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارت کارگران در اداره و ‌مدیریت شرکت.

بکارگیری تهدید و‌ارعاب، حضور نیروهای امنیتی و‌ انتظامی، ممانعت از حضور حدود ۴۰ کارگر معترض، تعلیق و‌ اخراج‌ کارکران‌ معترض، مدیریت نالایق و‌ فاسد، سیاست های ضدکارگری از جانب همه جناح های قدرت، نقش مخرب بانک‌ملی، همه و‌ همه موانع و چالش های پیش روی کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز میباشند. اما اتحاد کارگران، عزم‌جزم آنها و سازماندهی و ‌تشکلات مستقل آنها مسیر دستیابی به این‌مطالبات را هموارتر خواهد کرد.

درود بر کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

چاره کارگران وحدت و تشکیلات مستقل از کارفرما و‌ دولت و ‌کلیه نهادهای وابسته و حراستی و ‌اطلاعاتی همچون شورای اسلامی کار و‌ «خانه‌ کارگر» است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه