بازخوانی جنبش فدائيان خلق

پيشگفتار

ايده انتشار کتاب «بازخواني جنبش فدائيان خلق» در جريان تدارک برگزاري بزرگداشت چهلمين سالگرد بنيانگذاري جنبش فدائيان خلق شکل گرفت. از مدت ها قبل و به ويژه بعد از انتشار کتاب «چريک هاي فدائي: از کنش هاي اوليه تا انقلاب بهمن» از انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي» وابسته به وزارت اطلاعات، ضرورت بازخواني جنبش فدائي در ميان فعالين آن مطرح بود. در پاسخ به اين ضرورت و به مناسبت چهارمين دهه حيات جريان فدائي، تلاش شد که نگرش فعالين فدائي و صاحب نظران در شکل مصاحبه و مقاله پيرامون اين جنبش به عنوان يک تجربۀ تاريخي در دسترس نسل جديد قرار گيرد. در اين ارتباط چند سئوال تهيه و در اختيار فعالان اين جنبش و برخي صاحب نظران قرار گرفت.

بخش اول و دوم کتاب پاسخ هائي است که تا زمان انتشار کتاب دريافت شده است.

بخش سوم کتاب شامل مقالات در مورد جنبش فدائي، خاطره ها و يادهائي است که در باره تاريخ جنبش فدائي و برخي چهره هاي آن به نگارش درآمده است. در مصاحبه با محمد اعظمي به چگونگي شکل گيري «گروه دکتر اعظمي» در لرستان پرداخته شده است. زندگي نامه و اطلاعات در مورد اعضاي اين گروه، به مصاحبه افزوده شده است. بهزاد کريمي و بهروز خليق يادي از ابراهيم خليق کرده اند و مجيد عبدالرحيم پور به زندگي سياسي و نقش بهروز ارمغاني در جنبش فدائيان پرداخته است. هم چنين شيدا نبوي از مادر پنجه شاهي يادي کرده است. در اين بخش هم چنين خاطرات مهدي فتاپور از برگزاري تظاهرات روز ۲۱ بهمن ۵۷ درج شده است.

در بخش چهارم کتاب مطالبي در مورد ضربه بزرگ ۸ تير ماه ۱۳۵۵ آمده است. اصغر جيلو کوشيده است با توجه به اسناد و شواهد موجود از اين رويداد بزرگ در تاريخ فدائيان خلق رمز گشائي کند. هم چنين شيدا نبوي در مطلبي در همين مورد به مجموعه اي از ضربات بر سازمان چريکهاي فدائي خلق ايران و منشا آن ها که نهايتا به ضربه ۸ تيرماه منجر شدند، پرداخته است. در اين بخش اصغر جيلو در مطلبي ديگر، به ادعاهاي آقاي نادري در مورد نفوذ ساواک در سازمان پرداخته و با ارائه اسناد و نيز با توجه به اظهارات افراد مطلع در اين مورد، تحقيق جامعي نموده است. مليحه رهتاب خاطرات خود بعد از ضربات و قطع ارتباط با سازمان را نوشته است. بهروز خليق هم به بررسي نقش و جايگاه گروه هاي هوادار سازمان نشسته است. در اين بخش، وهاب انصاري در نگاهي تحليلي به يک سريال تلويزيوني درباره جنبش چريکي در ترکيه، به نحوه برخورد روشنفکران و جامعه ترکيه با آن، نقبي زده است. در پايان نگاهي به ماهي سياه کوچولوي صمد بهرنگي از مهدي فتاپور آمده است.

در پايان قصه کوتاهي از باقر مومني و نيز «انتظار» از مريم سطوت درج شده است.

تلاش ما اين بوده است که در چهلمين سالگرد جنبش فدائي، مجموعه اي در اختيار خواننده قرار دهيم که بتواند تصويري از اين جنبش از جوانب مختلف ارائه دهد و حيات جنبش فدائي نه برپايه بازجوئي هاي ساواک ـ کاري که وزارت اطلاعات انجام داده است، بلکه از زبان فعالين آن بازگو شود.

تامل در نقاط قوت و ضعف اين جنبش، مي تواند توشه راه فعالين چپ براي دستيابي به وحدت چپ دمکرات و سوسياليست باشد.