انتشارات، آرشيو

بازخوانی جنبش فدائيان خلق

پيشگفتار ايده انتشار کتاب «بازخواني جنبش فدائيان خلق» در جريان تدارک برگزاري بزرگداشت چهلمين سالگرد بنيانگذاري جنبش فدائيان خلق شکل گرفت. از مدت ها قبل و به ويژه بعد از انتشار کتاب «چريک هاي فدائي: [ادامه]

No Picture
اعلاميه و بيانيه های سازمانی

استمرار جنبش دموکراتيک توده ها عليه استبداد مذهبي

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران برآمد اخير جنبش آزاديخواهانه و عدالتخواهانه مردم که در پي تقلب وسيع انتخاباتي و با اعتراضات به «انتخاب» مجدد احمدي‌نژاد ، از خرداد گذشته، در سرزمين ما آغاز [ادامه]

يادبود، تاريخی

روايت يک فرار – سعيد

شب پنجشنبه ۱۶خرداد ۶۴ تلفن زنگ زد، گوشي را برداشتم، صداي آنور سيم را که شنيدم، خشکم زد، قدري منگ شده بودم، باور کردني نبود.” حالت خوبه؟ خانه هستيد؟ ميخواستم سري بزنم.”يعني از کجا زنگ [ادامه]