گزارشی از تجمع پاریس به یاد بکتاش آبتین

ده‌ها نفر به فراخوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاسخ دادند و در میدان باستیل پاریس به یاد بکتاش آبتین گردهم آمدند. این تجمع روز یکشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار شد. شورای دموکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران) از فراخوان حمایت کرده بود.

انجمن روی میز چندین شمع گذاشته بود که هر کس می‌خواست می‌توانست روشن کند. تصاویری از زنده‌یاد بکتاش آبتین و دیگر جانفشانان راه آزادی و برابری پیرامون میز گذاشته شده بود و یک پارچه‌نوشته بزرگ به دو زبان علیه جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. تراکت‌هایی به زبان فرانسوی روی میز گذاشته شده بود که نظر برخی از رهگذران را جلب کرد. همین تراکت و متن فرانسوی دیگری چند بار از بلندگو خوانده شد. پخش موسیقی بخش دیگری از برنامه بود.

محسن یلفانی نمایشنامه‌نویس برجسته در تبعید نخستین کسی بود که سخنانی ایراد کرد و با استقبال گرم حاضران روبه‌رو شد. سپس حسن حسام شاعر در تبعید سخن گفت و یادآوری کرد که نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه در دو رژیم شاه و شیخ در معرض حبس و شکنجه و مرگ بوده و هستند. آقايان فرهنگ قاسمی فعال سیاسی و عزیز ماملی از شورای دمکراتیک – پاريس، دو سخنران دیگر تجمع بودند. آقای ماملی همچنين پيام شورای دموکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران) را قرائت کردند که متن آن را در زير مشاهده می کنيد.

حاضران در پایان تجمع شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» را به فارسی و فرانسوی سر دادند.

متن پيام شورای دموکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

قتل بکتاش آبتین فیلم ساز و شاعر ایرانی را محکوم می کنیم

زندە یاد بکتاش مبارزی برجستە  و هنرمندی متعهد بود. در ادبیات و سینما بە دفاع از اهداف انسانی و ایدآلهای اخلاقی می پرداخت. هیچگاە تسلیم سلطەگران و اقتدارگرایان نشد و هموارە با نابرابریها بە مبارزە برخاست

در زمان دستگیری و حبس، دلیرانە در مقابل نیروهای امنیتی ایستادگی کرد. او بە مرض کووید گرفتارآمد و مسئولین امر بە درخواستهای پی در پی خانوادە او برای خروج موقت از زندان برای معالجە جدی و فوری اهمیت ندادند. آنگاە کە باوخامت وضعیت، اورا بە بیمارستان مورد نظر مقامات امنیتی انتقال دادند رمقی در جان و توان او نماندە بود. مقامات رژیم حتی در این اخرین روزهای حیاتش، پاهای اورا بند کردند و با زنجیر بە تخت بیمارستان بستند

میتوان گفت کە سردمداران حاکمیت جهل و واپسگرایی، مرگ اورا سازمان دادند، طرحریزی کردند و آگاهانە و با برنامەریزیهای قبلی اورا بسوی مرگ هدایت کردند

در این صورت زمامداران و مسئولین امنیتی و اطلاعاتی کمر بە قتل این شاعر و کارگردان مترقی بستند و این قتل در زمرە جنایت بر علیە بشریت محسوب می گردد

شورای دمکراتیک پاریس برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران این جنایت ارتکابی را بە شدت محکوم می نماید و اطمینان دارد کە روزی مردم ایران این جنایتکاران حاکم را در دادگاهی مردمی محاکمە خواهند کرد

بهمین ترتیب دستگیری خانم زارا محمدی آموزگار کرد را برای تحمل حکم محکومیت بە مدت پنج سال بە جرم تدریس بە زبان مادری محکوم می نماییم و از مراجع حقوقی بین الملی درخواست می کنیم تا برای آزادی ایشان و کلیە زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تلاش نمایند. ما نسبت بە وضعیت نامعلوم هم بندان زندەیاد بکتاش آبتین، کیوان صمیمی   رضا خندان مهابادی و نیز خانم نرگس محمدی هشدار می دهیم، مسئولیت هرگونە رویداد نامطلوبی کە جان، سلامت و تندرستی جسمی و روانی این مبارزان راە آزادی را بە خطر اندازد با زمامداران جمهوری اسلامی خواهد بود

شورای دمکراتیک پاریس برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران

پاریس ، ٣٠ ژانویە ٢٠٢٢