“فرشيد جان”  / بابک

يادش بخير،

   آن روزهاي پرتلاطم و پرشور انقلاب،

   آن لحطه ها که خلق،

               زتحير دوره هاي اسارت را،

               از دست و پاي خويش،

                           به دندان گسسته بود!

   ياران بي شمار ما

               با شور و شوق،

               با فکر سربلندي ايران،

                           در کوشش و تلاش بودند،

   و تو

               در اولين ديدار،

                           با چهره اي به تمامي لبخند،

                                      و دستي به ابهت دوستي،

                                      من را پذيرا شدي،

                           آنجا،

                                      در آن کتابخانه کوچک،

                                      که قلب شهر در آن مي تپيد!

                                                  ***

   از آنچه گفته و شنيديم،

               از آنچه با هم،

                           در تدارک فرداي بهتر مردم کرديم،

               ديري گذشته است!

               اما تو

                           در خاطرم هميشه،

                                      سمبل اميد بودي و پيکار

                                                  و مظهر تلاش و پايمردي بسيار،

   فرشيد جان،

               با رفتن ات،

                           ياران همه به سوگ نشسته اند،

               امروز ما

                           غمين و خسته،

                                      همراه فريده و غزال و سياوش روانه ايم،

               تا فردا

                           با ياد عشق بي کرانه ات

                                      آمال و ايده هاي تو را،

                                                  در ميهن،

                                      با دست هاي مردم          

                                      و ياران بي شمارت

                                                  به بار بنشيانيم،

                                      و لبخند پرشکوهت را

                                                  بر لبهاي خلق جاودانه کنيم!!

                                                                                     بابک

                                                                                      ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴