قدردانی وسپاس ازهمدرديها / اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

قدردانی وسپاس ازهمدرديها

در جريان مرگ ناباورانه رفيق فرهاد ( فرشيد شريعت ) کادر با سابقه و سخت کوش سازمان ، با موجي از پيامهاي همدردي احزاب سياسي ، انجمن ها و تشکل هاي دمکراتيک و شمار زيادي از هموطنان ازاده روبرو شديم . همچنين در طول يکهفته گذشته ، از لحظات اوليه اعلام خبر در گذشت او تا خاکسپاري و برگزاري مراسم بزرگداشت ، هم ميهنان عزيزمان از افق هاي فکري و سياسي گوناگون با مشارکت ، همکاري و همدردي خود ، ما را در اين غم و اندوه سترگ ، صميمانه و بزرگوارانه همراهي نمودند .

کميته مرکزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران ضمن قدرداني بسيار و تشکر فراوان از همه افراد و جرياناتي که ما را در اين روزهاي غمبار و دشوار ياري نمودند ، بار ديگر و با غرور و سربلندي اعلام مي نمايد که با تمام توان خواهد کوشيد همراه و دوشادوش ساير ازاديخواهان ايران ، در راه ارمانهاي بزرگ و انساني همرزم از دست رفته مان ، که بر پائي  جهاني  بدور از ظلم و ستم و استثمار بود ، پر شتاب تر گام بردارد .

کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

١٧ نوامبر ٢٠٠٤

٢٧ آبانماه ١٣٨٣