” صدای ما نباش لطفا “

عبدالله مومنی خطاب به رضا پهلوی: صدای ما نباش لطفا!

عبدالله مومنی

عبدالله مومنی، زندانی فعال سیاسی خطاب به رضا پهلوی که در پیامی ویدیوئی گفته بود «صدای اعتراض شما هستم» نوشت: صدای اعتراض ملت جان به لب رسیده را با هدف قدرت طلبی مصادره نکن!
جنبش آزادی خواهی مردم ایران به بلوغی رسیده است که نیاز به آقایی آقازاده ها و شاهزاده ها ندارد؛ بلکه چنین جایگاههایی را متضاد با مطالبات خود برای جامعه ای دموکراتیک ،آزاد و عادلانه می داند.
شما بیش از آنکه صدای محرومان و محذوفین باشید صدای کاسبان قدرتید، دقیقا از همان جنس که حاکمان در مواجهه با معترضان با سرکوب و اختناق برخورد می کنند.
شما صدای آزادی نیستید بلکه صدای انقیادی ارتجاعی متکی بر نژاد هستید.
شما اصلا صدای دیگران نیستید بلکه در پی آن هستید که دیگران صدای شما باشند و نام شما را فریاد بزنید این نگاه ابزاری بس اپورتونیستی است.
کنشگران در میدان‌ها و خیابان‌ها راه ابراز صدای خود را یافته‌اند.
هم سرکوب وقیحانه آن محکوم است و هم وقاحت در مصادره به مطلوب آن.