احکام ناعادلانه بیداد گاه‌های حکومت اسلامی حاکم بر ایران علیه کارگران و معلمان را محکوم می کنیم!

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در باره احکام سنگين سه تن از فعالان صنفی معلمان زندانی

احکام ناعادلانه بیداد گاه‌های حکومت اسلامی حاکم بر ایران علیه کارگران و معلمان را محکوم می کنیم!

در شرایطی که خیزش زنان و مردان ایران و جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه در سرتاسر کشور، ارکان حکومت اسلامی و حامیان سرمایه‌دار آن را به لرزه درآورده است، بیدادگاه‌های رژیم، محکومیت‌های سنگینی علیه فعالین فرهنگی و کارگری که ماه‌هاست دستگیرشده و تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته اند، صادر کردند.

بنا بر اخبار رسیده، معلمان، جعفر ابراهیمی به چهار سال وشش ماه، محمد حبیبی به سه سال وهفت ماه و رسول بداغی به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

 در عین حال فعالین کارگری شناخته شده یعنی رضا شهابی و حسن سعیدی از مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران نیز به شش سال حبس و دو سال تبعید و ممنوعیت فعالیت محکوم شدند.

اتهاماتی که بر این نمایندگان شناخته شده کارگران و معلمان وارد کرده‌اند از نوع همان اتهامات کلیشه‌ای و رنگ و رو رفته‌ای است که طی همه این سال‌ها علیه فعالین کارگری ، معلمان، زنان، دانشجویان  و…..بکار برده‌اند و با وجودی که خود نیزبر این امر واقفند که این نوع اتهامات پوچ از هیچ اعتباری نزد مردمان ایران و جهانیان برخوردار نیست اما بیهوده براستفاده از آنها اصرار می‌ورزند.

تمامی شواهد حاکی از آن است که، در شرائطی که جنبش اعتراضی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردمان وارد ششمین هفته خود می‌شود، ابزار سرکوب، ارعاب و خاموش کردن جنبش با همه تنوعش، اثر خود را از دست داده و زندانی نمودن فعالین و توده‌های مردم نمی‌تواند سد راه سیل بنیان‌کنی باشد که هم اکنون در خیابان، جاری است و می‌رود تا در تداوم خود کلیت رژیم را از سر راه خود برداشته و به زباله‌دانی تاریخ بیندازد.

ما ضمن محکوم نمودن دستگیری، آزار و شکنجه فعالین کارگری وفرهنگی و تمامی مبارزینی که در راه آزادی و عدالت مبارزه می کنند، خواهان آزادی بی قید و شرط آنان و تمامی زندانیان سیاسی می‌باشیم. تجربه مبارزات در ایران و  سایر کشورهای جهان نشان می دهد که پر قدرت ترین راه مقابله با سیاست سرکوب مداوم رژیم، سازماندهی، اتحاد و همبستگی بین جنبش‌های اجتماعی جاری و تداوم مبارزه تا پیروزی و سرنگونی رژیمی است که بیش از چهار دهه خون زحمتکشان میهنمان را در شیشه کرده و همچون بختکی بر زندگی مردمان ایران چنگ انداخته است.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران  ایران 

سرنگون باد رژیم ستمگر اسلامی

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

٦ آبان ١٤٠١ – ٢٨ اکتبر ٢٠٢٢