همراه با عمر ايلخانی‌زاده مسئول دوره‌ای مرکز همکاری احزاب کردستان ايران در کلاب هاوس، پنجشنبه ١٠ نوامبر

در کلاب‌هاوس!

 کلاب : همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

موضوع : مقاومت و مبارزات مردم تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتيک فدرال

مهمان برنامه : عمر ايلخانی‌زاده دبير اول کومه‌له زحمتکشان کردستان و مسئول دوره‌ای مرکز همکاری احزاب کردستان ايران

زمان : پنجشنبه ١٠ نوامبر ٢٠٢٢ / ١٩ آبانماه ١٤٠١

ساعت ٢٠ به وقت اروپای مرکزی / ساعت ٣٠ : ٢٢ به وقت ايران

پيوند مستقيم :

https://www.clubhouse.com/join/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/IcKs8EIB/MEbzy7RA?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=1MvqbJpK3-iYCaRkqPbjAA-438522