پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از برگزاری چلە شهدای بلوچستان

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان ايران در پشتيبانی و حمايت از فراخوان به مناسبت چهلم جمعه خونين زاهدان و کشتار در بلوچستان

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از برگزاری چلە شهدای بلوچستان

مردم مبارز ایران و کردستان!

 همچنانکە میدانید خانوادە جانباختگان و دیگر گروه و نهادهای سیاسی خواستار برگزاری مراسم اعتراضی  چهلم کشتەشدگان  بلوچستان شدەاند. ما ضمن پشتیبانی از مراسم چلە شهدا، در راستای ھماھنگی ھر چە بیشتر و پشتیبانی گستردەتر از اعتراضات مردم بە جان آمدە ایران، از همە مردم ایران و کردستان درخواست میکنیم در این روز بە هر طریق ممکن کشتار مردم بلوچستان در جمعە خونین را محکوم نمودە و بە اعتراض مردمی بپردازند؛ همچنین همبستگی خود را با خانوادە جانباختگان و مردم مبارز بلوچستان ابراز دارند.

 مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

١٧ آبانماە ١٤٠١