روحانیون بازداشت شدە هزینەی آزادیخواهی و حمایت از مردم خویش را می‌پردازند

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بازداشت و محکوم کردن روحانیون و فشار روز افزون مراکز امنیتی علیە قشر روحانیون کردستان را محکوم کردە و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را مسئول قتل ماموستا ملا یوسف و این جنایت می‌داند

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان ايران:

روحانیون بازداشت شدە هزینەی آزادیخواهی و حمایت از مردم خویش را می‌پردازند

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی مدت گذشتە و در ادامەی بازداشتهای فلەای فعالان سیاسی و مدنی کە عمدتا بمنظور خاموش کردن انقلاب ژینا و سرکوب خیزش نوین و گستردەی تودەهای مردم بە هدف سرنگونی جمهوری اسلامی صورت گرفتە است، هزاران تن را در کردستان بازداشت کردە کە دهها نفر از آنها روحانیون بودە کە در بیدادگاههای انقلاب و نیز دادگاههای ویژەی روحانیت پس از آزار و شکنجە مجازاتهایی چون شلاق، زندان، تبعید و خلع لباس بر آنها تحمیل گشتە است. اینگونە رفتار و صدور چنین احکامی علیە این دستە از روحانیون بازداشت‌شدە در حالی است کە در واقع گناه آنها تنها دفاع از واقعیت‌های کنونی جامعە و حمایت از خواستها و مطالبات مشروع مردم کردستان و اعتراض بە سیاستهای رژیم در سرکوب مردم بودە است.

همچنین در ادامەی موج بی‌وقفەی بازداشتهای مذکور، روز یکشنبە، نهم بهمن ماه ماموستا ملا یوسف محمدی، پیشنماز روستای کلاتە در منطقەی کلاترزان سنندج کە چند روز پیشتر خود و منزلش را بە آتش کشیدە بودند، بدلیل شدت جراحات جان باخت.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بازداشت و محکوم کردن روحانیون و فشار روز افزون مراکز امنیتی علیە قشر روحانیون کردستان را محکوم کردە و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را مسئول قتل ماموستا ملا یوسف و این جنایت می‌داند. تاریخ بیش از چهار دهە حاکمیت جمهوری اسلامی نیز بە همە ثابت کردە است کە سیاست بازداشت و اعدام، کشتار و جنایات سیستماتیک رژیم، ارادە و مبارزە و حق‌طلبی خلق کرد را بە زانو درنیاوردە و با اطمینان هم می‌توان گفت کە مردم کردستان نیز فرزندان مبارز و روحانیون دربند خود را کە بدلیل آزادیخواهی، تعهد و دفاع از حقوق خلقشان بازداشت شدە و بە زندان افکندە شدەاند را فراموش نخواهند کرد. همانگونە کە این فرزندان دربند ملتمان در روند مبارزەی حق‌طلبانە صدا  و ارادەی مردم بودە و هستند، مردم کردستان و نیروهای سیاسی و مجامع و محافل حقوق بشری نیز صدای آنها خواهند بود و بعنوان یک وظیفەی ملی و مبارزاتی بە یاری آنان خواهند شتافت.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

١١ بهمن ماه ١٤٠١

٣١ ژانویە ٢٠٢٣