سرسخن

شورش مردم به جان آمده علیه جمهوری اسلامی، پیکار برای نان، آزادی، عدالت اجتماعی

زمینه ها و موقعیت   اکنون دهمین روز از طغیان و شورش عمومی مردم به جان آمده علیه نظام استبداد مذهبی درخیابان را پشت سرمی گذاریم که ارکان این نظام را به لرزه درآورده است. شورشی [ادامه]