جشن اول ماه در بروکسل – بلژيک

“از حق تشکیل و فعالیت سندیکاهای مستقل و آزادی فعالین کارگری،معلمین زندانی و همه زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران حمایت کنیم!”

جشن اول ماه در بروکسل – بلژيک

سازمانده : سنديکای اف.ژ.ت.ب (بروکسل)

زمان: دوشنبه اول ماه مه
آدرس : پشت ايستگاه سانترال در بروکسل
از ساعت ١٣ تا ٢٠

جمهوری خواهان سکولار دمکرات ایران در بلژیک
29 آوریل 2023