اطلاعیه انشعاب و خروج جمهوری‌خواهان و طرفداران فدرال از شورای ملی تصمیم

عملكرد ١٠ ماهه هيئت مديره بيانگر آنست كه برداشت اين گروه از دموكراسى گزينىشى بوده و به اصل مشورت، كه بن مايه يك شوراست، باورمند نيست. اين هيئت بدون آنكه با اعضاى شورا مشورت و تبادل نظر كند، خودسرانه بيانيه و پيمان نامه با حزب مشروطه و شوراى گذاررا منعقد كرده كه با مفاد طرح اساسنامه شوراى ملى تصميم در تناقض است

اطلاعیه انشعاب و خروج جمهوری‌خواهان و طرفداران فدرال از شورای ملی تصمیم

به اپوزیسیون ایران و مردم رنجدیده کشورمان

بدینوسیله ما جمهوری خواهان طیف های مختلف بویژه طرفداران نظام فدرال در ایران انشعاب و خروج خود از شورای ملی تصمیم را بصورت رسمی اعلام می کنیم ودلایل و ناهمسازها ی آن را بصورت ذیل بیان می داریم.

در ابتدا ضرورى است تاکید کنیم که اهداف پیشنهاد شده توسط گروهی از مبارزان داخل کشور در مرحله اول تشکیل شورای ملی تصمیم و سپس دستیابی به یک پارلمان موقت سیاسی بود. ليكن در میانه راه و مواجه شدن با جنبش بزرگ زن زندگی آزادی و عدم توفیق شورا در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده پيشين، طرح تشکیل ستاد مشترک و دعوت از احزاب و سازمانها جایگزین آن شده و در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت. اما بتدريج در سياست هيئت مديره چرخش كامل به راست و همگرايى با سلطنت طلبان تحقق يافته و در نهايت در برنامه هاى شورا نيز انحراف اساسى ايجاد گرديد.

هيئت مديره برغم انتقاداتى كه از سوى اعضاى شورا در ارتباط با چرخش به راست اظهار شده بود، با ادامه سياست خود مبنى بر نزديكى هرچه بيشتر به طيف سلطنت طلبان، پروژه پيمان سه جانبه را با حزب مشروطه و شوراى گذار پياده نمود و بر همين اساس راه براى ورود جریانات جمهوری خواه و فدرالیست جهت گسترش اتحاد بزرگتر با شورا عملا مسدود گرديد. بنابر اين هيئت مديره از يك سو با در پیش گرفتن روش غير دموكراتيك برای اداره شورا  و از سوى ديگر با چرخش به راست بنيادينى كه كرده بود، شوراى ملى تصميم را به  بحران عميقى فرو برد.

سخنگوی شورای ملی تصمیم  آقاى مسعود نقره كارهنگاميكه در محضر نمایندگان دیگر تشکل ها، احزاب و سازمانهاى سياسى قرار می گیرد، همواره با افتخار تمام اعلام می دارد که این شورا در مقايسه با ديگر نيرو هاى سياسى از دو امتياز بزرگ، يعنى حضور اعضاى خود در داخل كشور و حضور نيروهاى اتنيك برخوردار است، اما موضع اساسى شوراى ملى تصميم که بهنگام تأسيس آن ایجاد توازن و تفاهم در میان جریانات سیاسی مشروطه خواه و جمهوری خواهان و از آن جمله فدرالیست ها بود با عدم پایبندی هيئت مديره روبرو شده و این هیئت ازاين اصل بنيادين و به همان نسبت از خواست هاى هموطنان با تعلقات اتنيكى فاصله گرفته و با سلطنت طلبان همسو تر و همانگ تر گشت، بگونه اى كه سخنگوى شورا، آقاى مسعود نقره كار در يكى از جلسات هيئت مديره رسما اعلام نمود، كه در سامانه  پادشاهى با سلطنت طلبان در حال همكارى بوده و با رضا پهلوى نيز در تماس مشاوره اى قرار دارد!

 عملكرد ١٠ ماهه هيئت مديره بيانگر آنست كه برداشت اين گروه از دموكراسى گزينىشى بوده و به اصل مشورت، كه بن مايه يك شوراست، باورمند نيست. اين هيئت بدون آنكه با اعضاى شورا مشورت و تبادل نظر كند، خودسرانه بيانيه و پيمان نامه با حزب مشروطه و شوراى گذاررا منعقد كرده كه با مفاد طرح اساسنامه شوراى ملى تصميم در تناقض است. درخور اشاره است كه در درون شوراى گذار بخاطر مضمون پيمان نامه و بى توجهى نگارندگان این متن به حقوق طبيعى و قانونى هموطنان با تعلقات اتنيكى اصطكاك ايجاد شده و به اختلافات درونى شدت بخشيده است، همچنين بخاطر بيانيه مشترك با حزب مشروطه اختلافات درونى اين حزب نيز تشديد شده و جناح راست آن تقويت يافته است. هيئت مديره موقت برخلاف وظيفه اى كه از طرف اعضاى شورا با استناد به طرح اساسنامه مبنى بر ايجاد توازن و تفاهم در ميان نيرو ها به آن محول شده، زمينه تشديد اختلافات درونى اين نيرو ها را فراهم ساخته است در ضمن، اعضاى شورا از مضمون پيمان نامه و بيانيه مشترك پس از رسانه اى شدن آنها مطلع شدند، زيرا هيئت مديره موقت تا آخرين لحظه وجود چنين بيانيه ها را از انظار آنها مخفى نگهداشته بود. واضح است كه اين عمل خودسرانه و كاملا غير دموكراتيك هيئت مديره، با انتقادات و اعتراضات شديد بخشى از اعضاى شورا مواجه گرديد. حركات خودسرانه و تصميمات انحصار گرانه هيئت مديره به دو گروه فوق الذكر محدود نشده و از طريق صدور غير منتظره بيانيه حمایت از گروه شش نفره همبستگى مهسا بدون اطلاع اعضای شورا، ابعاد جديدى به خود گرفت.

سخنگوى شوراى ملى تصميم، آقاى مسعود نقره كار، بر گستره فعاليت خودسرانه خود افزوده و اينبار توجه خود را به دعوت از رهبران همبستگی مهسا به جلسات هيئت مديره معطوف كرد. از جمله كسانى كه به نشست هاى  درون تشكيلاتى هيئت مديره دعوت شدند، آقايان حامد اسماعيليون و عبدالله مهتدى بودند. واضح است كه اين مورد نيز همانند موارد ياد شده ديگر بدون اطلاع اعضاى شورا صورت گرفته است.

بر اساس اظهارات یک عضو مستعفى هیئت مدیره، آقای مسعود نقره کار قرار بوده است كه به عضويت شوراى همبستگى مهسا درآيد و در كنار شش نفر ديگر قرار گيرد. ايشان در قبال اعتراض يكى از اعضاى هيئت مديره به اين تصميم خودسرانه، اظهار ميدارند كه وى مصمم است به گروه مهسا بپيوندد، موافقت يا عدم موافقت اعضای شورا در تصميمى كه ايشان اتخاذ نموده تأثير گذار نخواهد بود! بديهى است كه طبق معمول  اعضاى شورا كوچكترين اطلاعى از اين قضيه نيز نداشتند.

مورد ديگرى كه موجب نگرانى اعضاى شورا گرديد، وضعيت مالى شورا است. امور مالى شوراى تصميم، كه آقاى نقره كار مسئوليت آنرا به عهده دارد، در هاله اى از ابهام كامل قرار دارد. ايشان تا كنون هيچ نوع گزارشى در ارتباط با درآمد و مخارج شورا، بعبارت ديگر ميزان درآمد از حق عضويت ها و كمك هاى مالى و نيز منابع اين كمك هاى مالى از يكسو، و از سوى ديگر چگونگى مخارج موجودى شورا ارائه نداده است. درخور توجه است كه گزارش مالى حتى به خود هيئت مديره نيز داده نشده است! آقاى نقره كار درباره منابع کمک های مالی دیگری بجز منبع مالی ناچیز شورای تصمیم تا به امروز سكوت مطلق اختيار كرده و حتى اين امر را از هيئت مديره نيز پنهان نگهداشته است! بر اساس شواهدى كه وجود دارند، آقاى نقره كار مبالغ قابل توجه اى از منابع مالی در دست خود را صرف اعضايى از شورای داخل کشور که همسو با نظرات سیاسی وی بوده  نموده و  از اهرم مالی برای جلب حامیان سیاسی و مطیع نمودن برخی ها استفاده کرده است. وی از سوى ديگر مخارج يك مورد غير سياسى و ضد اخلاقى را تامین کرده است كه ممکن است در آينده نه توسط ما معترضان که دارای مخالفت سیاسی و تشکیلاتی با هیئت مدیره هستیم، بلکه توسط هرکس دیگری برملا شود که مسئولیت آن متوجه ما نیست.

٢٦ نفر از اعضاى شوراى ملى تصميم با ايجاد اصلاحاتى در طرح اساسنامه شورا در تاريخ ١٧ آوريل اساسنامه اى را پيشنهاد كرده و بهمراه متنى كه حاوى نقطه نظرات انتقادى بود به هيئت مديره ارسال كردند. هيئت مديره اى كه موظف است به اعضاى شورا پاسخگو باشد و به مشكلات آنان رسيدگى كند، گوش شنوا براى انتقادات و پيشنهادات آنها داشته باشد، سكوت مطلق اختيار كرده و از دادن پاسخ به فرستنده اساسنامه پيشنهادى و نوشته انتقادى پيوست آن كوتاهى نمود!  پس از سپرى شدن يك هفته، نوشته اى از سوى چهار نفر منسوب به گروه اساسنامه به مثابه پاسخ به اعضاى معترض در سايت شورا منتشر گرديد. جدا از اينكه پاسخ اين چهار تن كه در كليت خود سطحى و جانبدارانه است، هيئت مديره در شرايطى نبوده است كه عرف نامه نگارى را نيز رعايت نموده و خود در مقام مخاطب پاسخگو باشد! اينكه اين ٢٦ نفرعمدتا از مسئولين و اعضای فعال شورى ملى تصميم محسوب مى شوند براى اعضاى هيئت مدیره از اهميت چندانى برخوردار نبوده و فزون برآن از سوى سخنگوى شورا آقاى مسعود نقره کار و برخی از اعضای هیئت مدیره بعنوان تشکیلات شکن، اغتشاشگر، شورشی و مخرب معرفى شدند! ايشان براى مقابله با به اصطلاح معترضين و ايجاد شكاف در صف فعالين با خواستگاه اتنيكى دست به ترفند ” تفرقه بيانداز و حكومت كن ” زده و سه تن از طرفداران خود از گروه هاى اتنيكى را بعنوان كانديدا هاى عضو مشاور به هيئت مديره وارد کرده است.

در خور اشاره است كه ١٧ كميسيونى كه تشكيل داده شده اند تا كار هاى شورا بين آنها تقسيم شده و در سياست شورا و تصميمات هيئت مديره تأثير گذار باشند، بجز تعداد انگشت شمارى از آنها صرفا حالت سمبليك دارند و براى سرگرم كردن اعضاء ايجاد شده اند. علاوه بر اینها هيئت مديره كه موظف بود در اولين فرصت مجمع عمومى را برگزار كند، با سپرى شدن ١٠ ماه اقدام به فراخوان آن نكرده است. اين هيئت تحت فشار و اصرار اعضاى شورا مبنى بر برگزارى مجمع عمومى اعلام نمود كه در ماه دسامبر تشكيل مجمع عمومى را سازماندهى خواهد كرد، لیکن اين وعده نيز پس از گذشت پنج ماه اجرایی نشده است.

با كمال تأسف بايد اذعان كرد كه سخنگوى شوراى ملى تصميم و به تبع آن هيئت مديره درعمر مدیریت شورا در هيچ عرصه اى مسئولانه و دلسوزانه برخورد نكرده اند، به امور شورا و به انتقادات سازنده و پيشنهادات مفيد اعضاء بى اعتنايى نمودند و از موقعيت و امكانات شورا براى دستيابى به منافع سیاسی و موقعیت و جایگاه شخصى خود در شورا سوء استفاده كرده اند.

 از اينرو، ما ادامه همكارى با آقاى نقره كار و هيئت مديره تابع آنرا در تضاد با آرمان هاى سياسى خود و نيز در تناقض با اصول بنيادين شوراى ملى تصميم مى بينيم. ما اميدواريم كه اعضاى صادق شورا بزودى به واقعيات درون آن پى برده و صف خود را از آقاى مسعود نقره كار و افراد تابع آن جدا كنند.

به اميد رهايى كشورمان از يوغ استبداد، و از بين بردن ظلم، فقر، فساد، تبعيض و بيعدالتى

اول ماه مه ٢٠٢٣

١١ ارديبهشت ١٤٠٢


امضا کنندگان:
ا-آ-ا 2- ا-ح 3- احمد وحدانی 4-آراز مقصودی 5-اسماعیل مفتی زاده 6-آ-ک 7- الهام رحیمی 8- امجد حسین پناهی 9- امیر ابراهیمی 10- جمشید امیری 11-جوما برش 12- چنگیز ونچالی 13-حامد ذاکری 14- حسن ماسالی 15- حشمت طبرزدی 16-خ-م 17-رضا اسماعیلی 18-س-آ 19-ساره سکوت 20-سام سلطانی 21- سوین قربانی 22- سیمین صبری 23- ص-ب 24-ص-پ 25-ضیا صدر 26-طاهره صادقی 27-عباس خرسندی 28-عبدالرعوف ملازهی 29-علی جوانمردی 30-عیسی بازیار 31- فاضل موسوی 32-فرامرز بختیار 33-کریم عبدیان 34-گمچی ترکمن 35-محمد جمشیدی 36-محمدرضا خسروی 37-مصطفی قاضی زاده 38-منصور اسانلو 39-مهدی ذوالفقاری 40- ناهید دلنواز 41- یوسف 42_دیاکو مرادی