٢٨ مرداد ٥٨، فرمان قتل عام مردم کردستان: جنبش خلق کرد همچنان زنده و پايدار است

٤٤ سال بعد اما جمهوری اسلامی در حال سقوط است و جنبش حق طلبانه کردستان با پایداری می رود تا در پیوند با تمامی جنبشهای ملیتهای دیگر و همه جنبشهای اجتماعی سراسری، بساط سیاه این بختک را با هم برچینند.

بازنشر (/https://ufp-iran.org/7464)

٢٨ مرداد ٥٨، فرمان قتل عام مردم کردستان: جنبش خلق کرد همچنان زنده و پايدار است

٢٨ مرداد هر سال يادآور “فتوا”ی جهاد خمینی علیه مردم کردستان است که به بهانه واهی “جنگ با کفار” به همه نیروهای نظامی دستور داد تا به کردستان یورش ببرند. آنها با سبعانه ترین شیوه‌ها به روستاها و شهرهای کردستان هجوم آورده و با قتل عام کودک و پیر و زنان و مردان و حتی سوزاندن مزارع، نابودی موجودیت کردستان و جنبش عدالتخواهانه آن را نشانه رفتند. خلخالی جلاد با “محاکمات” چند لحظه ای و اعدامهای وحشیانه، نشان داد که جمهوری اسلامی چه “موهبتی” خواهد بود.

٤٤ سال بعد اما جمهوری اسلامی در حال سقوط است و جنبش حق طلبانه کردستان با پایداری می رود تا در پیوند با تمامی جنبشهای ملیتهای دیگر و همه جنبشهای اجتماعی سراسری، بساط سیاه این بختک را با هم برچینند.

فرودگاه سنندج، ٥ شهریورماه ١٣٥٨ ـ ایستادگی زنده یاد ناصر سلیمی در لحظه اعدام

خاطره :

بازنشر یک مجموعه خاطرات به مناسبت این روز تاریخی

(احسن ناهید بر روی برانکارد بیمارستان و عليرغم جراحات و شکستگی پا اعدام شد!)

برای ثبت در تاريخ

مجموعه خاطرات “  جميل نه‌وه‌ره“ از جمله هم زندانی بودن با فدائی جانباخته احسن ناهید طی چند روز قبل از اعدامهای فرودگاه سنندج در ٥ شهریور ١٣٥٨ .