قيام عليه اعدام : هم‌صدا با ديگر نقاط در دنيا، آمستردام شنبه سوم فوريه

هم‌صدا با هم در سراسر جهان :

مجازات اعدام لغو بايد گردد !

زندانی سياسی آزاد بايد گردد !

آمستردام – هلند :

شنبه سوم فوريه، ساعت ١٦ – ١٧:٣٠

DAM SQUAR