اعتراض معلمان شریف اعتراض ما کارگران نیز هست

فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی برای پشتيبانی از اعتراضات معلمان

معلمان شریف برای روزهای سی ام بهمن و اول اسفند فراخوان برپایی تجمع داده اند.
اعتراض آنها به وضع بد معیشتی و تبعیض ها و نابرابری ها و نیز به حقوقهای نجومی و اختلاسگریها یک درد همگانی است و برحق است. همانطور که معلمان تاکید کرده اند مطالبات آنها صرفا معیشت محور نیست؛ بلکه معلمان بر آموزش با کیفیت و غیر ایدئولوژیک و تحصیل رایگان برای همه کودکان، پایان دادن به خصوصی سازی ها و کالایی کردن آموزش و یک اموزش و پرورش مدرن شاد و انسانی تاکید دارند.
این ها همه مطالبات ما کارگران و همه ما مردم است. بنابراین به سهم خود حمایت خود را از مبارزات و مطالبات معلمان اعلام میکنیم.
بعلاوه اینکه بعنوان والدین دانش آموزان هر کجا که باشیم لازمست در این تجمعات شرکت کنیم.
در محل جمعات همبستگی خود را اعلام کنیم و با به دست گرفتن شعار تحصیل با کیفیت و رایگان برای همه کودکان در کنار معلمان شریف بایستیم و حق و حقوق خود را طلب کنیم.

منبع : کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی