پيام تسليت به خانواده و ياران زنده ياد فرشيد شريعت (همايون فرهادی) سازمان چريکهای فدايی خلق ايران

پيام تسليت

 به خانواده و ياران زنده ياد فرشيد شريعت( همايون فرهادي)

با اندوه  و تاسف بسيار رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادي) در گذشت. بر اساس اطلاعيه  کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران که امروز منتشر شد، اين رفيق مبارز که از زندانيان سياسي دوران ديکتاتوري شاه و از تبعيديان دوران سياه استبداد مذهبي بود در 49 سالگي و بر اثر سکته قلبي درگذشته است.

ما در گذشت اين مبارز پر سابقه را به همسر، فرزندان و خانواده زنده ياد فرشيد شريعت و به رفقاي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و به تمامي فعالان جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه ايران تسليت مي گوئيم.

از طرف سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران

مهدي سامع

دوشنبه 18 آبان 1383 – 8 نوامبر 2004