پيام تسليت شورای هماهنگی جمهوريخواهان دموکرات و لائيک

اندوه‌گساری

فرشيد شريعت (فرهاد) ديگر در ميان ما نيست. جانی شيفته که همواره برای آزادی و بهروزی‌‌ی مردم ايران مبارزه کرده بود، به ناگاه، برای هميشه آرام گرفت و بی‌‌قراری را در جان ما ريخت. 

تلاش خستگی‌‌ناپذير فرشيد شريعت برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ايران، همه زمينه‌ها را در بر می‌‌گرفت. از کار سنگين سياسی در سازمانش، تا کار پيگير فرهنگی برای ايجاد فضای گفتگو و رابطه‌ی انسانی در بين ايرانيان شهری که در آن زندگی می‌‌کرد.

فرشيد يار و ياور جمهوريخواهان دموکرات و لاييک هم بود. هرگاه، ما برای پيشبرد کارهای جنبش‌مان دستِ ياری به سوی او دراز کرديم، با مهربانی‌‌ی هميشگی‌‌اش دست ما را به گرمی فشرد، در کنار ما قرار گرفت و برای ياری رساندن به ما از هيچ‌چيز دريغ نکرد.

از دست‌دادن هم‌راه و هم‌رزمی چون فرشيد شريعت، برای ما و همه‌ی کسانی که به خاطر آزادی و برابری مبارزه مي‌کنند، ضربه‌ای سخت و اندوهی جانکاه است. يادش هم‌واره ياري‌بخش مبارزه‌ی ما برای تحقق آرزوی ديرين‌ او، آزادی و عدالت اجتماعی در ايران، خواهد بود.

ما در اندوه از دست‌دادنِ اين مبارز برجسته، فروتن، شاد و مهربان، سوگ‌واريم و هم‌دردی خود را با بازماندگانِ گرامی او به‌ويژه همسر و فرزندانش‌، و هم‌رزمان و هم‌راهان اين عزيز از دست‌رفته ابراز مي‌داريم.

شورای هماهنگی جمهوريخواهان دموکرات و لائيک

۱۱ نوامبر ۲۰۰۴